a3.2. Zaga 7.4.
b4.21.
cDute. 24.19.
dHlab. 129.7,8.
e1.10,22.
f1 Sam. 25.23,41.
g1.14,16,17.
h1 Sam. 24.19.
iHlab. 17.8; 36.7; 57.1; 61.4; 63.7; 91.4.
jRuthe 2.2,10. Gen. 33.15.
k1 Sam. 25.41.
lNani 6.3. Hlab. 69.21.
m2.18.
nEks. 16.36.
o2.14.
p2.10.
qGen. 14.19. Hlu. 17.2. Ruthe 3.10. 1 Sam. 15.13; 23.21; 26.25. 2 Sam. 2.5. Hlab. 115.15. Jobe 29.13.
r1.8.
s2.8.
t2.8.

Ruth 2

URuthe ukhothoza emasimini kaBhowazi

1 Njalo uNawomi wayelesihlobo somkakhe a  , umuntu oliqhawe onothileyo owosendo lukaElimeleki, lebizo lakhe lalinguBhowazi b  . 2URuthe umMowabikazi wasesithi kuNawomi: Ake ngiye emasimini, ngiyekhothoza okwezikhwebu ngemva kwalowo engizathola umusa emehlweni akhe c  . Wasesithi kuye: Hamba, ndodakazi yami. 3Wasehamba wafika wakhothoza ensimini ngemva kwabavuni. Waqabuka efika kungxenye yensimu kaBhowazi owayengowosendo lukaElimeleki.

4Khangela-ke, uBhowazi wafika evela eBhethelehema, wasesithi kubavuni: I Nkosi ibe lani d  . Basebesithi kuye: I Nkosi ikubusise. 5UBhowazi wasesithi encekwini yakhe eyayibekwe phezu kwabavuni: Le yintombi kabani? 6Inceku eyayibekwe phezu kwabavuni yasiphendula yathi: Yintombi umMowabikazi eyabuya loNawomi evela elizweni lakoMowabi e  . 7Yasisithi: Ake ngikhothoze ngibuthe phakathi kwezithungo ngemva kwabavuni. Ngakho ifikile, iqhubekile kusukela ekuseni kuze kube khathesi; lokuhlala kwayo endlini kuncinyane. 8UBhowazi wasesithi kuRuthe: Kawuzwa yini, ndodakazi yami? Ungayikhothoza kwenye insimu, futhi ungedluli usuke lapha, kodwa unamathele lapha emantombazaneni ami. 9Amehlo akho kawabe sensimini ayivunayo, uwalandele. Angithi ngiwalayile amajaha ukuthi angakuthinti. Nxa usuwomile uye ezimbizeni, unathe kulokhu amajaha akukhileyo. 10Khona wathi mbo ngobuso f  bakhe wakhothamela emhlabathini, wathi kuye: Ngitholelani umusa emehlweni akho ukuthi unginanze lokhu ngingowezizweni? 11UBhowazi wasephendula wathi kuye: Kutshengisiwe lokutshengiswa kimi konke owakwenzela unyokozala emva kokufa kwendoda yakho g  , ukuthi utshiye uyihlo lonyoko lelizwe lokuzalwa kwakho, weza ebantwini owawungabazi ngaphambili. 12I Nkosi kayiwuvuze umsebenzi wakho h  , sengathi umvuzo wakho ungaphelela kuvela e Nkosini uNkulunkulu kaIsrayeli, oze ngaphansi kwempiko zayo ukuphephela i  . 13Wasesithi: Ake ngithole umusa emehlweni akho j  , nkosi yami, ngoba ungiduduzile, njalo ngoba ukhulume enhliziyweni yencekukazi yakho, lanxa mina ngingenjengenye yencekukazi zakho k  . 14UBhowazi wathi kuye ngesikhathi sokudla: Sondela lapha, udle okwesinkwa, utshebe ucezu lwakho kuviniga l  . Ngakho wahlala eceleni kwabavuni, wasemkhangeza amabele akhanzingiweyo; wadla wasutha m  watshiya. 15Kwathi esukuma ukukhothoza, uBhowazi walaya amajaha akhe esithi: Myekeleni ukuthi akhothoze laphakathi kwezithungo, lingamyangisi, 16laye limhwatshele-ke lokumhwatshela okunye ezinyandeni, likutshiye ukuze akukhothoze, lingamkhuzi. 17Wakhothoza-ke ensimini kwaze kwahlwa. Wabhula lokho ayekukhothozile, kwaba phose yi-efa n  yebhali*.

18Wakuthwala wangena emzini, loninazala wabona akukhothozileyo; wakukhupha wamnika owakutshiya esesuthi o  . 19Uninazala wasesithi kuye: Ubukhothoza ngaphi lamuhla? Usebenze ngaphi? Kabusiswe lowo okunanzeleleyo p  . Wasemtshela uninazala ukuthi usebenze kobani, wathi: Ibizo lalowomuntu engisebenze kuye lamuhla nguBhowazi. 20UNawomi wasesithi kumalokazana wakhe: Kabusiswe yi Nkosi q  engayekelanga umusa wayo kwabaphilayo lakwabafileyo r  . UNawomi wathi kuye: Lowomuntu uyisihlobo sethu esiseduze kithi, ongomunye wabahlengi bethu. 21URuthe umMowabikazi wasesithi: Ngoba laye uthe kimi: Uzanamathela emajaheni s  engilawo aze aqede sonke isivuno engilaso. 22UNawomi wasesithi kuRuthe umalokazana wakhe: Kuhle, ndodakazi yami, ukuthi uphume lamantombazana t  akhe, hlezi bakuhlangabeze kwenye insimu. 23Wasenamathela emantombazaneni kaBhowazi, ekhothoza kwaze kwaphela isivuno sebhali* lesivuno sengqoloyi. Wasehlala loninazala.

Copyright information for Ndebele