a3.2. Zaga 7.4.
b4.21.
cDute. 24.19.
dHlab. 129.7,8.
e1.10,22.
f1 Sam. 25.23,41.
g1.14,16,17.
h1 Sam. 24.19.
iHlab. 17.8; 36.7; 57.1; 61.4; 63.7; 91.4.
jRuthe 2.2,10. Gen. 33.15.
k1 Sam. 25.41.
lNani 6.3. Hlab. 69.21.
m2.18.
nEks. 16.36.
o2.14.
p2.10.
qGen. 14.19. Hlu. 17.2. Ruthe 3.10. 1 Sam. 15.13; 23.21; 26.25. 2 Sam. 2.5. Hlab. 115.15. Jobe 29.13.
r1.8.
s2.8.
t2.8.

Ruth 2

URuthe ukhothoza emasimini kaBhowazi

Njalo uNawomi wayelesihlobo somkakhe a , umuntu oliqhawe onothileyo owosendo lukaElimeleki, lebizo lakhe lalinguBhowazi b . URuthe umMowabikazi wasesithi kuNawomi: Ake ngiye emasimini, ngiyekhothoza okwezikhwebu ngemva kwalowo engizathola umusa emehlweni akhe c . Wasesithi kuye: Hamba, ndodakazi yami. Wasehamba wafika wakhothoza ensimini ngemva kwabavuni. Waqabuka efika kungxenye yensimu kaBhowazi owayengowosendo lukaElimeleki.

Khangela-ke, uBhowazi wafika evela eBhethelehema, wasesithi kubavuni: I Nkosi ibe lani d . Basebesithi kuye: I Nkosi ikubusise. UBhowazi wasesithi encekwini yakhe eyayibekwe phezu kwabavuni: Le yintombi kabani? Inceku eyayibekwe phezu kwabavuni yasiphendula yathi: Yintombi umMowabikazi eyabuya loNawomi evela elizweni lakoMowabi e . Yasisithi: Ake ngikhothoze ngibuthe phakathi kwezithungo ngemva kwabavuni. Ngakho ifikile, iqhubekile kusukela ekuseni kuze kube khathesi; lokuhlala kwayo endlini kuncinyane. UBhowazi wasesithi kuRuthe: Kawuzwa yini, ndodakazi yami? Ungayikhothoza kwenye insimu, futhi ungedluli usuke lapha, kodwa unamathele lapha emantombazaneni ami. Amehlo akho kawabe sensimini ayivunayo, uwalandele. Angithi ngiwalayile amajaha ukuthi angakuthinti. Nxa usuwomile uye ezimbizeni, unathe kulokhu amajaha akukhileyo. 10 Khona wathi mbo ngobuso f  bakhe wakhothamela emhlabathini, wathi kuye: Ngitholelani umusa emehlweni akho ukuthi unginanze lokhu ngingowezizweni? 11 UBhowazi wasephendula wathi kuye: Kutshengisiwe lokutshengiswa kimi konke owakwenzela unyokozala emva kokufa kwendoda yakho g , ukuthi utshiye uyihlo lonyoko lelizwe lokuzalwa kwakho, weza ebantwini owawungabazi ngaphambili. 12 I Nkosi kayiwuvuze umsebenzi wakho h , sengathi umvuzo wakho ungaphelela kuvela e Nkosini uNkulunkulu kaIsrayeli, oze ngaphansi kwempiko zayo ukuphephela i . 13 Wasesithi: Ake ngithole umusa emehlweni akho j , nkosi yami, ngoba ungiduduzile, njalo ngoba ukhulume enhliziyweni yencekukazi yakho, lanxa mina ngingenjengenye yencekukazi zakho k . 14 UBhowazi wathi kuye ngesikhathi sokudla: Sondela lapha, udle okwesinkwa, utshebe ucezu lwakho kuviniga l . Ngakho wahlala eceleni kwabavuni, wasemkhangeza amabele akhanzingiweyo; wadla wasutha m  watshiya. 15 Kwathi esukuma ukukhothoza, uBhowazi walaya amajaha akhe esithi: Myekeleni ukuthi akhothoze laphakathi kwezithungo, lingamyangisi, 16 laye limhwatshele-ke lokumhwatshela okunye ezinyandeni, likutshiye ukuze akukhothoze, lingamkhuzi. 17 Wakhothoza-ke ensimini kwaze kwahlwa. Wabhula lokho ayekukhothozile, kwaba phose yi-efa n  yebhali*.

18 Wakuthwala wangena emzini, loninazala wabona akukhothozileyo; wakukhupha wamnika owakutshiya esesuthi o . 19 Uninazala wasesithi kuye: Ubukhothoza ngaphi lamuhla? Usebenze ngaphi? Kabusiswe lowo okunanzeleleyo p . Wasemtshela uninazala ukuthi usebenze kobani, wathi: Ibizo lalowomuntu engisebenze kuye lamuhla nguBhowazi. 20 UNawomi wasesithi kumalokazana wakhe: Kabusiswe yi Nkosi q  engayekelanga umusa wayo kwabaphilayo lakwabafileyo r . UNawomi wathi kuye: Lowomuntu uyisihlobo sethu esiseduze kithi, ongomunye wabahlengi bethu. 21 URuthe umMowabikazi wasesithi: Ngoba laye uthe kimi: Uzanamathela emajaheni s  engilawo aze aqede sonke isivuno engilaso. 22 UNawomi wasesithi kuRuthe umalokazana wakhe: Kuhle, ndodakazi yami, ukuthi uphume lamantombazana t  akhe, hlezi bakuhlangabeze kwenye insimu. 23 Wasenamathela emantombazaneni kaBhowazi, ekhothoza kwaze kwaphela isivuno sebhali* lesivuno sengqoloyi. Wasehlala loninazala.

Copyright information for Ndebele