a1.9.
b2.1.
c2.8.
d2 Sam. 14.2.
eHlu. 19.6.
fHlu. 4.21.
gHez. 16.8. Dute. 22.30.
h2.20.
i1.8.
jZaga 12.4; 31.10.
k3.9.
l4.1.
m4.5. Dute. 25.5.
nHlu. 8.19. 1 Sam. 14.39; 19.6; 20.3,21; 25.26,34; 26.10,16; 28.10; 29.6. 2 Sam. 12.5. 2 Kho. 2.2,6. Jer. 4.2; 5.2.
o3.8.
pIsa. 30.7. Hlab. 37.3,5.

Ruth 3

UBhowazi wavuma ukuba ngumhlengi

1 UNawomi uninazala wasesithi kuye: Ndodakazi yami, ngingakudingeli ukuphumula a  yini ukuze kube kuhle kuwe? 2Ngakho-ke uBhowazi ayisuye wezihlobo b  zethu yini, obulamantombazana akhe c  ? Khangela, wela ibhali* ebaleni lokubhulela ngalobubusuku. 3Ngakho geza uzigcobe d  , ugqoke isembatho sakho, wehlele ebaleni lokubhulela; ungazivezi endodeni ize iqede ukudla lokunatha. 4Kuzakuthi-ke lapho eselala, uqaphelise indawo alala kiyo, ungene, ubususembula inyawo zakhe, ulale phansi; yena-ke uzakutshela ozakwenza. 5Wasesithi kuye: Konke okutshoyo kimi ngizakwenza.

6Wasesehlela ebaleni lokubhulela, wenza njengakho konke ayemlaye khona uninazala. 7Kwathi uBhowazi esedlile wanatha, lenhliziyo yakhe yathokoza e  , wayalala phansi ekucineni kwenqumbi yamabele. URuthe wasenyenya f  , wembula inyawo zakhe, walala phansi.

8Kwasekusithi phakathi kobusuku indoda yethuka, yaphenduka, khangela-ke owesifazana elele enyaweni zayo. 9Yathi: Ungubani? Wasesithi: NginguRuthe incekukazi yakho; ngakho yendlala umphetho wesembatho sakho phezu kwencekukazi yakho g  , ngoba ungumhlengi. 10Yasisithi: Kawubusiswe yi Nkosi h  , ndodakazi yami, usuwenze umusa wakho ube mkhulu ekucineni kulowokuqala i  , njengoba ungalandelanga amajaha loba angabayanga loba anothileyo. 11Ngakho-ke, ndodakazi yami, ungesabi, ngizakwenzela konke okutshoyo, ngoba umuzi wonke wabantu bakithi uyazi ukuthi ungowesifazana oqotho j  . 12Yebo-ke, sibili, kuliqiniso ukuthi ngiyisihlobo esingumhlengi k  , kanti-ke kukhona isihlobo esingumhlengi esiseduze kulami l  . 13Hlala lobubusuku; kuzakuthi-ke ekuseni uba ezakwenza imfanelo yesihlobo esingumhlengi m  , kulungile, kakuhlenge; kodwa uba engathandi ukukuhlenga, mina-ke ngizakuhlenga, kuphila kukaJehova n  . Lala kuze kuse.

14Waselala enyaweni zayo kwaze kwasa o  ; wavuka omunye engakananzeleli omunye. Yasisithi: Kakungaziwa ukuthi owesifazana ufikile ebaleni lokubhulela. 15Yasisithi: Letha isembatho osigqokileyo, usibambe; wasesibamba, yasilinganisa izilinganiso eziyisithupha zebhali*, yamethesa; wasengena emzini. 16Kwathi esefike kuninazala, wathi: Ungubani, ndodakazi yami? Wasemtshela konke indoda eyayimenzele khona. 17Wathi: Ingiphe lezizilinganiso eziyisithupha zebhali, ngoba ithe kimi: Ungayi kunyokozala ungelalutho. 18Wasesithi: Hlala p  , ndodakazi yami, uze wazi ukuthi udaba luzaphetha njani, ngoba indoda kayiyikuphumula ize iluqede udaba lamuhla.

Copyright information for Ndebele