aJosh. 20.4.
b3.12.
c1 Kho. 21.8.
dLevi 25.25.
eGen. 23.18.
f4.10; 3.13. Dute. 25.5.
g3.12,13.
hDute. 25.7,9.
iLevi 27.10,13.
j1.2,4.
k1.2,4.
l4.5. Dute. 25.6.
mDute. 25.9.
nGen. 35.19.
oGen. 38.29. 1 Lan. 2.4. Mat. 1.3.
p1 Sam. 2.20.
q3.11.
rGen. 33.5.
sLuka 1.58.
t1 Sam. 1.8.
uLuka 1.59.
vGen. 50.23.
w1 Lan. 2.4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15: Mat. 1.3,4,5,6.
xNani 1.7. Eks. 6.23.

Ruth 4

UBhowazi uthatha uRuthe abe ngumkakhe

1 UBhowazi wasesenyukela esangweni a  , wahlala phansi lapho. Khangela-ke, kwedlula isihlobo esingumhlengi leso uBhowazi ayekhulume ngaso b  . Wasesithi: Phambuka uhlale phansi lapha, we zibanibani. Wasephambuka, wahlala phansi. 2Wasethatha amadoda alitshumi ebadaleni bomuzi c  , wathi: Hlalani phansi lapha. Asehlala phansi. 3Wasesithi kulesosihlobo esingumhlengi: Isiqinti sensimu esasingesomfowethu uElimeleki, uNawomi, osebuyile evela elizweni lakoMowabi, wasithengisa. 4Ngakho mina ngithe: Ngikwembule endlebeni yakho ngisithi: Sithenge d  phambi kwabahlali e  laphambi kwabadala babantu bakithi. Uba uzasihlenga, sihlenge. Kodwa uba engekho ongasihlenga, ungitshele, ukuze ngazi; ngoba engekho ngaphandle kwakho ongasihlenga, mina-ke ngilandela wena. Wasesithi: Mina ngizasihlenga. 5UBhowazi wasesithi: Mhla uthenga insimu esandleni sikaNawomi, uzayithenga lakuRuthe umMowabikazi, umfazi womuyi, ukuze umise ibizo lomuyi elifeni lakhe f  .

6Lesosihlobo esingumhlengi sasesisithi g  : Ngingeke ngazihlengela sona, hlezi ngone ilifa lami. Zihlengele wena ilungelo lami lokuhlenga, ngoba kangilamandla okuhlenga. 7Lokhu-ke kwakukhona mandulo koIsrayeli mayelana lokuhlenga h  lokuntshintsha i  , ukuqinisa lonke udaba: umuntu akhiphe inyathela lakhe, alinike umakhelwane wakhe; lokhu-ke kwakuyibufakazi koIsrayeli. 8Ngakho isihlobo esingumhlengi sathi kuBhowazi: Zithengele yona; sasesikhipha inyathela laso.

9UBhowazi wasesithi kubadala lakubo bonke abantu: Lingabafakazi lamuhla bokuthi ngithengile konke okwakungokukaElimeleki lakho konke okwakungokukaKiliyoni lokukaMaheloni j  esandleni sikaNawomi. 10LoRuthe laye umMowabikazi, umkaMaheloni k  , ngizithengele ukuze abe ngumkami, ukuze ngimise ibizo likamuyi elifeni lakhe l  , ukuze ibizo lomuyi lingaqunywa lisuke phakathi kwabafowabo lesangweni lendawo yakhe. Lingabafakazi lamuhla. 11Bonke abantu ababesesangweni labadala basebesithi: Singabafakazi; kungathi i Nkosi ingamenza lo owesifazana ongena endlini yakho abe njengoRasheli lanjengoLeya abakha bobabili indlu kaIsrayeli m  . Njalo wenze ngamandla eEfratha n  , uzenzele ibizo eBhethelehema, 12lendlu yakho ibe njengendlu kaPerezi uTamari amzalela uJuda o  , ngenzalo i Nkosi ezakunika yona ngalo owesifazana omutsha p  .

13Ngakho uBhowazi wamthatha uRuthe q  , waba ngumkakhe; wasengena kuye, i Nkosi yamnika ukuthi athathe isisu r  , wazala indodana. 14Abesifazana basebesithi kuNawomi: Kayibusiswe i Nkosi s  engakutshiyanga ungelaso isihlobo esingumhlengi lamuhla, ukuthi ibizo laso limenyezelwe koIsrayeli! 15Uzakuba kuwe ngumbuyisi wempilo lomondli wobudala bakho, ngoba umzele umalokazana wakho okuthandayo, ongcono kuwe kulamadodana ayisikhombisa t  . 16UNawomi wasemthatha umntwana, wamfaka esifubeni sakhe, waba ngumlizane wakhe. 17Omakhelwanekazi basebemutha ibizo u  besithi: Kulendodana ezalelwe uNawomi v  . Babiza ibizo layo uObedi; nguyise kaJese, uyise kaDavida.

18Lalezi yizizukulwana zikaPerezi. UPerezi wazala uHezironi w  , 19uHezironi wasezala uRamu, uRamu wasezala uAminadaba, 20uAminadaba wasezala uNashoni x  , uNashoni wasezala uSalimoni, 21uSalimoni wasezala uBhowazi, uBhowazi wasezala uObedi, 22uObedi wasezala uJese, uJese wasezala uDavida.

Copyright information for Ndebele