Song of Solomon 1

Ingoma yezingoma engekaSolomoni. Kangange ngokwanga komlomo wakhe; ngoba uthando lwakho lungcono kulewayini. Ngenxa yephunga lamagcobo akho amnandi, ibizo lakho linjengamagcobo athululiweyo; ngakho-ke izintombi ziyakuthanda. Ngidonsa, sizagijima emva kwakho; inkosi ingingenise emakamelweni ayo; sizajabula sithokoze kuwe, sikhumbule uthando lwakho okwedlula iwayini; abaqondileyo bayakuthanda. Ngimnyama, kodwa ngimuhle, madodakazi eJerusalema, njengamathente eKedari, njengamakhetheni kaSolomoni. Lingangibukeli ngoba ngimnyama, ngoba ilanga lingitshisile. Abantwana bakamama bangizondela, bangenza umlindikazi wezivini; isivini sami esingesami kangisilindanga. Ngitshela, wena umphefumulo wami okuthandayo, ukuthi welusela ngaphi, uphumuza
 phumuza: Heb.  lalisa.
ngaphi umhlambi emini; ngoba kungani ngizakuba njengozulayo
 ozulayo: kumbe,  ozimbozileyo.
ngasemihlanjini yabangane bakho?

Uba ungazi, wena omuhle kakhulu phakathi kwabesifazana, phuma wena ngezinyathelo zomhlambi, welusele amazinyane akho phansi kwamadumba abelusi. Ngikufananise lebhizakazi ezinqoleni zikaFaro, mngane wami. 10 Izihlathi zakho zinhle phakathi kwemiceciso, intamo yakho ngezigqizo. 11 Sizakwenzela imiceciso yegolide lamaqhubu esiliva.

12 Inkosi isesetafuleni layo ledili inadi* yami yakhupha iphunga layo. 13 Isithandwa sami kimi siyisamba semure*; sizalala phakathi kwamabele ami ebusuku. 14 Isithandwa sami kimi silihlukuzo lesihlahla sehena* ezivinini zeEngedi. 15 Khangela, umuhle, mngane wami, khangela, umuhle, amehlo akho angawamajuba. 16 Khangela, umuhle, sithandwa sami, isibili uyathokozisa. Lombheda wethu uluhlaza. 17 Imijabo yezindlu zethu yimisedari, intungo zethu ngezefire*.

Copyright information for Ndebele