Song of Solomon 2

Ngilirozi leSharoni, umduze wezigodi.

Njengomduze phakathi kwameva, unjalo umngane wami phakathi kwamadodakazi.

Njengesihlahla sama-aphula phakathi kwezihlahla zeganga, sinjalo isithandwa sami phakathi kwamadodana. Ngahlala emthunzini waso ngathokoza kakhulu, lesithelo saso simnandi ekunambitheni kwami. Sangisa endlini yewayini, lesiboniso saso phezu kwami siluthando. Ngisekelani ngeziphiso zewayini, lingiqinise ngama-aphula, ngoba ngiguliswa luthando. Isandla saso sokhohlo singaphansi kwekhanda lami, lesokunene saso siyangigona. Ngiyalifungisa, madodakazi eJerusalema, ngemiziki kumbe ngezimpala zeganga, ukuze lingaphazamisi lingavusi uthando luze luthande.

Ilizwi lesithandwa sami! Khangela sona siyeza, siseqa phezu kwezintaba, siqolotsha phezu kwamaqaqa. Isithandwa sami sinjengomziki kumbe njengethole lendluzele. Khangela simi ngemva komduli wethu, silunguza emawindini, sizibonakalisa
 zibonakalisa: Heb.  hluma.
eminxibeni yewindi.
10 Isithandwa sami saphendula sathi kimi: Vuka wena, mngane wami, omuhle wami, asihambe wena. 11 Ngoba khangela, ubusika sebudlulile, izulu seliphelile, lihambile. 12 Amaluba ayabonakala emhlabeni, isikhathi sokuhlabelela sesifikile, lelizwi lejuba liyezwakala elizweni lakithi. 13 Isihlahla somkhiwa sivuthisa imikhiwa yaso eluhlaza, lamavini alempoko aletha iphunga elimnandi. Vuka wena, mngane wami, omuhle wami wena, sihambe.

14 Juba lami, elisengoxweni yedwala, ekusithekeni kweliwa, ngitshengisa ubuso bakho, ngizwise ilizwi lakho, ngoba ilizwi lakho limnandi, lobuso bakho buyabukeka. 15 Sibambeleni amakhanka, amakhanka amancinyane, ona izivini, ngoba izivini zethu zilezimpoko. 16 Isithandwa sami ngesami, lami ngingowaso, eselusa phakathi kwemiduze. 17 Kuze kube semadabukakusa, lamathunzi abaleke, phenduka, sithandwa sami, ube njengomziki kumbe njengethole lendluzele phezu kwezintaba zeBhetheri.

Copyright information for Ndebele