Song of Solomon 4

1Khangela, umuhle, mngane wami, khangela, umuhle. Amehlo akho angawamajuba ngaphakathi kweveyili lakho; inwele zakho zinjengomhlambi wembuzi zisehla entabeni iGileyadi. 2Amazinyo akho anjengomhlambi wezimvukazi ezigundiweyo, ezikhuphuka ekugezisweni, okuthi zonke zazo zizele amaphahla, njalo kungekho eyinyumba phakathi kwazo. 3Indebe zakho zinjengentambo ebomvu, lenkulumo yakho yinhle. Inhlafuno zakho phakathi kweveyili lakho zinjengocezu lwepomegranati*. 4Intamo yakho injengomphotshongo kaDavida owakhiwe waba yindlu yezikhali, okulenga kuwo amahawu ayinkulungwane, wonke ayizihlangu zamaqhawe. 5Amabele akho womabili anjengabantwana bomziki, abangamaphahla empala, abadla phakathi kwemiduze. 6Kuze kube semadabukakusa, lamathunzi abaleke, mina ngizakuya entabeni yemure*, leqaqeni lwempepha. 7Wena wonke umuhle, mngane wami, kakukho sici kuwe. 8Woza lami sisuke eLebhanoni, makoti wami, lami sisuke eLebhanoni. Khangela usengqongeni yeAmana, engqongeni yeSeniri leyeHermoni, ezimbalwini zezilwane, entabeni zezingwe. 9Uyithumbile inhliziyo yami, dadewethu, makoti, uyithumbile inhliziyo yami ngelinye lamehlo akho, ngesigqizo esisodwa sentamo yakho. 10Luhle kangakanani uthando lwakho, dadewethu, makoti! Lungcono kangakanani uthando lwakho kulewayini, lephunga lamagcobo akho kulamakha wonke. 11Indebe zakho, makoti, zithonta njengohlanga loluju; uluju lochago kungaphansi kolimi lwakho, lephunga lezembatho zakho linjengephunga leLebhanoni. 12Uyisivande esikhiyiweyo, dadewethu, makoti, umthombo okhiyiweyo, isiphethu esinanyekwe ngophawu. 13Amahlumela akho ayisivande samapomegranati*, lezithelo ezimnandi, ihena* lenadi*, 14inadi* lesafroni*, ikhalamu* lekinamoni*, lezihlahla zonke zempepha, imure lenhlaba, lamakha wonke aqakathekileyo; 15umthombo wezivande, umgodi wamanzi aphilayo, lezifula ezivela eLebhanoni.

16Vuka, moya wenyakatho, uze lawe, moya weningizimu, uphephethe esivandeni sami ukuze amakha aso ageleze aphume. Kasize isithandwa sami esivandeni saso, sidle izithelo zaso ezimnandi.

Copyright information for Ndebele