Song of Solomon 4

Khangela, umuhle, mngane wami, khangela, umuhle. Amehlo akho angawamajuba ngaphakathi kweveyili lakho; inwele zakho zinjengomhlambi wembuzi zisehla entabeni iGileyadi. Amazinyo akho anjengomhlambi wezimvukazi ezigundiweyo, ezikhuphuka ekugezisweni, okuthi zonke zazo zizele amaphahla, njalo kungekho eyinyumba phakathi kwazo. Indebe zakho zinjengentambo ebomvu, lenkulumo yakho yinhle. Inhlafuno zakho phakathi kweveyili lakho zinjengocezu lwepomegranati*. Intamo yakho injengomphotshongo kaDavida owakhiwe waba yindlu yezikhali, okulenga kuwo amahawu ayinkulungwane, wonke ayizihlangu zamaqhawe. Amabele akho womabili anjengabantwana bomziki, abangamaphahla empala, abadla phakathi kwemiduze. Kuze kube semadabukakusa, lamathunzi abaleke, mina ngizakuya entabeni yemure*, leqaqeni lwempepha. Wena wonke umuhle, mngane wami, kakukho sici kuwe. Woza lami sisuke eLebhanoni, makoti wami, lami sisuke eLebhanoni. Khangela usengqongeni yeAmana, engqongeni yeSeniri leyeHermoni, ezimbalwini zezilwane, entabeni zezingwe. Uyithumbile inhliziyo yami, dadewethu, makoti, uyithumbile inhliziyo yami ngelinye lamehlo akho, ngesigqizo esisodwa sentamo yakho. 10 Luhle kangakanani uthando lwakho, dadewethu, makoti! Lungcono kangakanani uthando lwakho kulewayini, lephunga lamagcobo akho kulamakha wonke. 11 Indebe zakho, makoti, zithonta njengohlanga loluju; uluju lochago kungaphansi kolimi lwakho, lephunga lezembatho zakho linjengephunga leLebhanoni. 12 Uyisivande esikhiyiweyo, dadewethu, makoti, umthombo okhiyiweyo, isiphethu esinanyekwe ngophawu. 13 Amahlumela akho ayisivande samapomegranati*, lezithelo ezimnandi, ihena* lenadi*, 14 inadi* lesafroni*, ikhalamu* lekinamoni*, lezihlahla zonke zempepha, imure lenhlaba, lamakha wonke aqakathekileyo; 15 umthombo wezivande, umgodi wamanzi aphilayo, lezifula ezivela eLebhanoni.

16 Vuka, moya wenyakatho, uze lawe, moya weningizimu, uphephethe esivandeni sami ukuze amakha aso ageleze aphume. Kasize isithandwa sami esivandeni saso, sidle izithelo zaso ezimnandi.

Copyright information for Ndebele