Song of Solomon 5

1Sengingenile esivandeni sami, dadewethu, mlobokazi, sengikhe imure yami lamakha ami, ngidle uhlanga loluju lwami kanye loluju lwami, nginathe iwayini lami lochago lwami. Dlanini, bangane, linathe, linathe kakhulu, bathandekayo. 2Ngilele, kodwa inhliziyo yami iphapheme. Ilizwi lesithandwa sami liqoqoda, lisithi: Ngivulela, dadewethu, mngane wami, juba lami, opheleleyo wami, ngoba ikhanda lami ligcwele amazolo, inwele zami eziphotheneyo amathonsi ebusuku. 3Ngikhuphile isigqoko sami, ngingasigqoka njani? Ngigezile inyawo zami, ngingazingcolisa njani? 4Isithandwa sami safaka isandla saso esikhaleni sesivalo, lemibilini yami yasiqubukela. 5Ngasukuma mina ukuvulela isithandwa sami; lezandla zami zathonta imure*, leminwe yami imure egelezayo, ezibanjeni zekhiye. 6Mina ngasivulela isithandwa sami, kodwa isithandwa sami sasitshibilike sedlula. Umphefumulo wami wehluleka
 wehluleka: Heb.  waphuma kimi.
ekukhulumeni kwaso. Ngasidinga, kodwa kangisitholanga, ngasibiza, kodwa kasingiphendulanga.
7Abalindi ababebhodabhoda emzini bangifica, bangitshaya, bangilimaza; abalindi bemiduli bangithathela iveyili yami. 8Ngiyalifungisa, madodakazi eJerusalema, uba lithola othandekayo wami, lizamtshelani? Ukuthi ngiguliswa luthando. 9Isithandwa sakho simedlula ngani omunye othandekayo, wena omuhle phakathi kwabesifazana? Isithandwa sakho simedlula ngani omunye othandekayo ukuthi usifungise njalo?

10Isithandwa sami simhlophe sibomvana, inhlokonkulu
 inhlokonkulu: Heb.  umthwali wefulegi.
phakathi kwenkulungwane ezilitshumi.
11Ikhanda laso linjengegolide elicengeke kakhulu, inwele zaso eziphotheneyo ziyibulembu, zimnyama njengewabayi. 12Amehlo aso anjengamajuba ezifuleni zamanzi, agezwe ngochago, afakwe kakuhle. 13Izihlathi zaso zinjengombheda wamakha, njengamaluba akhupha iphunga elihle. Indebe zaso zinjengemiduze, zithonta imure* egelezayo. 14Izandla zaso zinjengendandatho zegolide ezigcwele ibherule*. Isisu saso sinjengophondo lwendlovu olukhanyayo, luhuqwe ngesafire.* 15Imilenze yaso zinsika zelitshe elimhlophe zimiswe ezisekelweni zegolide elicwengekileyo. Ukukhangeleka kwaso kunjengeLebhanoni, elikhethelo njengemisedari. 16Umlomo waso uyibumnandi kakhulu, yebo sonke siyathandeka kakhulu. Lesi yisithandwa sami, njalo lesi ngumngane wami, madodakazi eJerusalema.

Copyright information for Ndebele