Song of Solomon 5

Sengingenile esivandeni sami, dadewethu, mlobokazi, sengikhe imure yami lamakha ami, ngidle uhlanga loluju lwami kanye loluju lwami, nginathe iwayini lami lochago lwami. Dlanini, bangane, linathe, linathe kakhulu, bathandekayo. Ngilele, kodwa inhliziyo yami iphapheme. Ilizwi lesithandwa sami liqoqoda, lisithi: Ngivulela, dadewethu, mngane wami, juba lami, opheleleyo wami, ngoba ikhanda lami ligcwele amazolo, inwele zami eziphotheneyo amathonsi ebusuku. Ngikhuphile isigqoko sami, ngingasigqoka njani? Ngigezile inyawo zami, ngingazingcolisa njani? Isithandwa sami safaka isandla saso esikhaleni sesivalo, lemibilini yami yasiqubukela. Ngasukuma mina ukuvulela isithandwa sami; lezandla zami zathonta imure*, leminwe yami imure egelezayo, ezibanjeni zekhiye. Mina ngasivulela isithandwa sami, kodwa isithandwa sami sasitshibilike sedlula. Umphefumulo wami wehluleka
 wehluleka: Heb.  waphuma kimi.
ekukhulumeni kwaso. Ngasidinga, kodwa kangisitholanga, ngasibiza, kodwa kasingiphendulanga.
Abalindi ababebhodabhoda emzini bangifica, bangitshaya, bangilimaza; abalindi bemiduli bangithathela iveyili yami. Ngiyalifungisa, madodakazi eJerusalema, uba lithola othandekayo wami, lizamtshelani? Ukuthi ngiguliswa luthando. Isithandwa sakho simedlula ngani omunye othandekayo, wena omuhle phakathi kwabesifazana? Isithandwa sakho simedlula ngani omunye othandekayo ukuthi usifungise njalo?

10 Isithandwa sami simhlophe sibomvana, inhlokonkulu
 inhlokonkulu: Heb.  umthwali wefulegi.
phakathi kwenkulungwane ezilitshumi.
11 Ikhanda laso linjengegolide elicengeke kakhulu, inwele zaso eziphotheneyo ziyibulembu, zimnyama njengewabayi. 12 Amehlo aso anjengamajuba ezifuleni zamanzi, agezwe ngochago, afakwe kakuhle. 13 Izihlathi zaso zinjengombheda wamakha, njengamaluba akhupha iphunga elihle. Indebe zaso zinjengemiduze, zithonta imure* egelezayo. 14 Izandla zaso zinjengendandatho zegolide ezigcwele ibherule*. Isisu saso sinjengophondo lwendlovu olukhanyayo, luhuqwe ngesafire.* 15 Imilenze yaso zinsika zelitshe elimhlophe zimiswe ezisekelweni zegolide elicwengekileyo. Ukukhangeleka kwaso kunjengeLebhanoni, elikhethelo njengemisedari. 16 Umlomo waso uyibumnandi kakhulu, yebo sonke siyathandeka kakhulu. Lesi yisithandwa sami, njalo lesi ngumngane wami, madodakazi eJerusalema.

Copyright information for Ndebele