Song of Solomon 7

1Zinhle kangakanani izinyawo zakho emanyathelweni, ndodakazi yenkosana! Amalunga amathangazi akho anjengemiceciso, umsebenzi wezandla zengcitshi. 2Inkaba yakho injengomganu oyingubhe ongasweli iwayini elixutshanisiweyo. Isisu sakho sinjengenqumbi yengqoloyi ezingelezelwe yimiduze. 3Amabele akho womabili anjengabantwana bomziki, abangamaphahla empala. 4Intamo yakho injengomphotshongo wempondo zendlovu. Amehlo akho ayiziziba zeHeshiboni ngasesangweni leBeti-Rabimi. Impumulo yakho injengomphotshongo weLebhanoni okhangelene leDamaseko. 5Ikhanda lakho phezu kwakho linjengeKharmeli, lenwele zekhanda lakho zinjengokuyibubende; inkosi ibotshwe emikhandlweni. 6Umuhle kangakanani, njalo uthandeka kangakanani, thando, ezinjabulweni. 7Lobu ubude bakho bunjengesihlahla selala, lamabele akho njengamaxha. 8Ngathi: Ngizakhwela esihlahleni selala ngibambe ingatsha zaso. Khathesi-ke amabele akho azakuba njengamahlukuzo evini, lephunga lamakhala akho linjengama-aphula, 9lolwanga lwakho lunjengewayini elihle eliya kusithandwa sami kakuhle, kusenza indebe zabaleleyo zikhulume. 10Ngingowesithandwa sami, lesifiso saso singakimi. 11Woza, sithandwa sami, kasiphumele egangeni, silale ebusuku emizaneni; 12kasivuke ngovivi siye ezivinini, sibone ukuthi amavini asehluma, ekhupha impoko, lokuthi amapomegranati* akhahlele yini. Lapho ngizakunika uthando lwami. 13Amamandrake* akhupha iphunga elimnandi, langasemasangweni ethu kukhona zonke inhlobo zezithelo ezimnandi kakhulu, ezintsha lezindala, engizibekele wena, sithandwa sami.

Copyright information for Ndebele