Song of Solomon 7

Zinhle kangakanani izinyawo zakho emanyathelweni, ndodakazi yenkosana! Amalunga amathangazi akho anjengemiceciso, umsebenzi wezandla zengcitshi. Inkaba yakho injengomganu oyingubhe ongasweli iwayini elixutshanisiweyo. Isisu sakho sinjengenqumbi yengqoloyi ezingelezelwe yimiduze. Amabele akho womabili anjengabantwana bomziki, abangamaphahla empala. Intamo yakho injengomphotshongo wempondo zendlovu. Amehlo akho ayiziziba zeHeshiboni ngasesangweni leBeti-Rabimi. Impumulo yakho injengomphotshongo weLebhanoni okhangelene leDamaseko. Ikhanda lakho phezu kwakho linjengeKharmeli, lenwele zekhanda lakho zinjengokuyibubende; inkosi ibotshwe emikhandlweni. Umuhle kangakanani, njalo uthandeka kangakanani, thando, ezinjabulweni. Lobu ubude bakho bunjengesihlahla selala, lamabele akho njengamaxha. Ngathi: Ngizakhwela esihlahleni selala ngibambe ingatsha zaso. Khathesi-ke amabele akho azakuba njengamahlukuzo evini, lephunga lamakhala akho linjengama-aphula, lolwanga lwakho lunjengewayini elihle eliya kusithandwa sami kakuhle, kusenza indebe zabaleleyo zikhulume. 10 Ngingowesithandwa sami, lesifiso saso singakimi. 11 Woza, sithandwa sami, kasiphumele egangeni, silale ebusuku emizaneni; 12 kasivuke ngovivi siye ezivinini, sibone ukuthi amavini asehluma, ekhupha impoko, lokuthi amapomegranati* akhahlele yini. Lapho ngizakunika uthando lwami. 13 Amamandrake* akhupha iphunga elimnandi, langasemasangweni ethu kukhona zonke inhlobo zezithelo ezimnandi kakhulu, ezintsha lezindala, engizibekele wena, sithandwa sami.

Copyright information for Ndebele