Song of Solomon 8

Kungathi ngabe unjengomfowethu owamunya amabele kamama! Uba bengingakufica phandle, bengingakwanga, yebo, bebengayikungidelela. Bengingakukhokhela ngikungenise endlini kamama, ubengangifundisa; bengingakunathisa okwewayini elilesinongo, okomhluzi wepomegranati lami. Isandla sakhe sokhohlo singaphansi kwekhanda lami, lesokunene saso siyangigona. Ngiyalifungisa, lina madodakazi eJerusalema, ukuze lingaphazamisi lingavusi uthando luze luthande. Ngubani lo owenyuka evela enkangala eyeme kothandekayo wakhe? Ngakuvusa ngaphansi kwesihlahla sama-aphula, kulapho unyoko akuhelela khona, kulapho ahelelwa khona owakuzalayo.

Ngibeka njengophawu enhliziyweni yakho, njengophawu engalweni yakho; ngoba uthando lulamandla njengokufa, ubukhwele bulesihluku njengengcwaba; amalahle alo angamalahle omlilo, ilangabi elilamandla kakhulu. Amanzi amanengi kawalakulucitsha uthando, lezimpophoma kazilugalulisi. Uba umuntu ubenganika impahla yonke yendlu yakhe ngothando, bebengayidelela lokuyidelela.

Silodadewethu omncinyane, njalo kalamabele. Sizamenzelani udadewethu ngosuku mhla kukhulunywa ngaye? Uba engumduli, sizakwakha phezu kwakhe inqaba yesiliva, njalo uba engumnyango, sizamvalela ngamapulanka omsedari.

10 Ngingumduli, lamabele ami anjengemiphotshongo; khona emehlweni akhe ngaba njengokufumene umusa
 umusa: Heb.  ukuthula.
.
11 USolomoni wayelesivini eBhali-Hamoni, wanikela isivini kubalindi; ngulowo lalowo wayezaletha ngezithelo zaso inhlamvu zesiliva eziyinkulungwane. 12 Isivini sami esingesami siphambi kwami; inhlamvu eziyinkulungwane ngezakho, Solomoni, lamakhulu amabili ngawabalindi bezithelo zaso.

13 Wena ohlala ezivandeni, abangane balalela ilizwi lakho; ngizwise lona.

14 Phangisa, sithandwa sami, ube njengomziki kumbe njengethole lendluzele phezu kwezintaba zamakha.

Copyright information for Ndebele