aJak. 1.1.
bRoma 8.33. Luka 18.7.
c2 Tim. 2.25.
d1 Tim. 6.3.
e1 Tim. 2.10.
f2.13. 3.7. 2 Tim. 1.1. Heb. 6.18.
gNani 23.19. 2 Tim. 2.13.
hRoma 1.2.
i2 Tim. 1.9.
j1 Tim. 2.6.
kRoma 16.25,26.
lRoma 10.14.
m1 Tim. 1.11.
n1 Tim. 1.1.
o2.10. 3.4. Luka 1.47.
p2 Kor. 2.13.
q1 Tim. 1.2.
rJuda 3. Roma 1.12.
s1 Tim. 1.2.
t1 Tim. 1.3.
u1.12. Seb. 2.11.
v1 Kor. 12.28.
w3.13. Luka 18.22.
xSeb. 14.23. 2 Tim. 2.2.
y1 Tim. 5.17,19. Seb. 11.30.
z1 Kor. 11.34.
aa1 Tim. 3.2-4.
ab1 Tim. 3.10.
ac1 Tim. 3.4,12.
ad1.10. 1 Tim. 1.9.
aeFil. 1.1.
af1 Tim. 3.10.
ag1 Kor. 4.1,2.
ah2 Pet. 2.10.
ai2 Tim. 3.3.
aj1 Tim. 3.2.
akMat. 6.24. 1 Tim. 1.19. 2 Tim. 1.13. 3.14.
al3.8. 1 Tim. 1.15.
am1 Tim. 6.20.
an2 Tim. 2.2.
ao1 Tim. 1.10.
apJoha. 16.8.
aq1.10. 1 Tim. 1.9.
ar1 Tim. 1. 6.
asRoma 16.18. 2 Kor. 11.13.
atGal. 2.12. Seb. 15.1.
au2 Tim. 3.6.
av1 Tim. 6.5. Juda 16. 2 Pet. 2.3.
awSeb. 17.28. 1 Kor. 15.33.
ax1.5. Seb. 2.11.
ay2 Pet. 1.8. Fil. 3.19.
az1 Tim. 5.20.
ba2 Kor. 13.10.
bb2.2. 1 Tim. 1.10.
bc1 Tim. 1.4.
bd1 Tim. 6.20.
beMat. 15.9.
bfGal. 3.1.
bgLuka 11.41. Roma 14.20. Seb. 10.15.
bhRoma 14.23.
biRoma 1.28. Efe. 4.17. 1 Tim. 6.5. 2 Tim. 3.8.
bjHlu. 2.10.
bk1 Tim. 5.8.
blKol. 1.22.
bm3.3.
bn3.1. Seb. 9.36.

Titus 1

Isibingelelo

UPawuli, inceku kaNkulunkulu a , lomphostoli kaJesu Kristu, njengokokholo lwabakhethiweyo bakaNkulunkulu b  lolwazi lweqiniso c  olunjengokukhonza d  uNkulunkulu e , ethembeni lempilo elaphakade f , uNkulunkulu ongaqambi manga g  alithembisa h  zingakafiki izibanga zesikhathi i , kodwa wabonakalisa ngezikhathi ezifaneleyo j  ilizwi lakhe k  ngokutshumayela l  mina engakuphathiswayo m  njengokulaya n  kukaNkulunkulu uMsindisi wethu o , kuTitosi p  umntanami isibili q  njengokholo esiluhlanganyele sonke r : Umusa, isihawu, ukuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba, leNkosini uJesu Kristu uMsindisi wethu s .

Ukubekwa kwabadala bebandla. Abafundisi bamanga

Ngenxa yalokhu ngakutshiya t  eKrete u , ukuze ulungise lezozinto v  ezitshiyiweyo w , njalo ubeke x  abadala kuwo wonke umuzi y , njengoba mina ngakulaya z ; uba kukhona aa  ongasolekiyo, indoda elomfazi munye ab , elabantwana abakholwayo ac , abangasolwa ngokuganga, loba ngokungalaleli ad . Ngoba kufanele umbonisi ae  abe ngongasolekiyo af , njengomphathindlu kaNkulunkulu ag ; ongayisiso siqholo ah , ongathukutheli masinyane, ongesiso sidakwa, ongathandi ukulwa, ongafisi inzuzo embi, kodwa ophatha kuhle izihambi, othanda okuhle ai , oziphathayo, oqondileyo, ongcwele, ozithintayo aj , ebambelela ak  elizwini elithembekileyo al  njengokwemfundiso am , ukuze laye abe an  lamandla okukhuthaza ngemfundiso ephilileyo ao , lokwehlula labo abalenkani ap .

10 Ngoba kulabanengi labo abangalaleliyo aq , abakhuluma okuyize ar  labakhohlisayo as , ikakhulu labo abokusoka at , 11 imilomo yabo imele ukufakwa isayeke, abagenqula imizi yonke, befundisa izinto ezingafanelanga au , ngenxa yenzuzo embi av . 12 Omunye kibo, owabo umprofethi aw , wathi: AmaKrete bahlala bengabaqambimanga, izilo ezimbi ax , iziminzi ezivilaphayo ay . 13 Lobubufakazi buqinisile. Ngalesosizatho balayisise az  ngobukhali ba , ukuze baphile ekholweni bb , 14 bangalaleli bc  inganekwane zamaJuda bd , lemithetho yabantu be  abafulathela iqiniso bf . 15 Kwabahlambulukileyo konke kuhlambulukile bg ; kodwa kwabangcolileyo labangakholwayo kakulalutho oluhlanzekileyo bh ; kodwa lengqondo lezazela zabo kungcolile bi . 16 Bavuma ukuthi bayamazi uNkulunkulu bj , kodwa bemphika bk  ngezenzo bl , besenyanyeka, labangalaleliyo bm , lakuwo wonke umsebenzi omuhle kabasizi lutho bn .

Copyright information for Ndebele