a1 Tim. 1.10.
bFilim. 9.
c1 Tim. 3.11.
d1 Tim. 3.4.
e1 Tim. 3.2.
f1.13.
g1 Tim. 1.10.
h2 Tim. 3.10.
i2 Tim. 3.10.
j2 Tim. 3.10.
k1 Tim. 2.9.
l1 Tim. 3.11.
m1 Tim. 3.8.
n1 Tim. 2.9,15.
o1 Tim. 3.2.
p1 Tim. 2.9,15.
q1 Tim. 5.14.
rGen. 3.16.
s1 Tim. 6.1.
t1 Pet. 5.5.
uRoma 12.3. 2 Kor. 5.13. 1 Pet. 4.7.
v1 Tim. 2.9,15.
w1 Tim. 4.12.
x1 Kor. 10.6.
y2.10. 1 Tim. 4.13.
z1 Tim. 3.4.
aaEfe. 6.24.
ab1 Tim. 6.3.
ac1 Pet. 2.12. Neh. 5.9. 1 Tim. 5.14.
ad1 Kor. 4.14.
ae1 Tim. 6.1,2. Efe. 6.5.
afSeb. 5.2.
agMat. 5.16. Fil. 2.15.
ah2.7. 1 Tim. 6.1.
ai1.3.
aj3.4.
ak3.7. Seb. 13.43. Kol. 1.6.
alHlab. 67.2. Seb. 15.11.
amLuka 3.6. Joha. 1.9. 2 Tim. 4.17. 1 Tim. 2.4.
anLuka 1.75. Roma 6.19. Efe. 1.4. 4.24. Kol. 1.22. 3.5. 1 Thes. 4.7. Seb. 17.30.
ao1 Pet. 4.2. 1 Joha. 2.16.
ap1 Tim. 3.2.
aq2 Tim. 4.10.
arJuda 21. 1 Kor. 1.7.
as1.2. Kol. 1.5,23. Seb. 23.6.
at2 Thes. 2.8.
auKol. 3.4.
avIsam. 19.17.
aw2 Pet. 1.1. Juda 4.
axRoma 4.25.
ay1 Tim. 2.6.
azEfe. 5.26. Heb. 9.14. 1 Joha. 1.7, 9.
baEks. 19.5. 1 Pet. 2.9.
bb3.8. Efe. 2.10.
bc2 Tim. 4.2.
bd1 Tim. 5.20.
be1 Tim. 4.12.

Titus 2

Ukuhamba okuqotho

Kodwa wena khuluma izinto ezifanele imfundiso ephilileyo a . Amadoda amadala b  ukuthi azithinte c , ahlonipheke d , engaqondileyo e , ephilile f, g  ekholweni h , ethandweni i , ekubekezeleni j ; abesifazana abadala ngokunjalo ukuthi baziphathe ngokufanele abangcwele k , bangabi ngabahlebayo l , bangafuywa liwayini elinengi, abafundisi bokuhle m , ukuze bafundise abesifazana abatsha ukuthi baqonde, babengabathandi babomkabo, bathande abantwana babo n , abaqondileyo, bemhlophe o, p , begcina amakhaya, belungile q , bezehlisela ngaphansi kwawabo amadoda r , ukuze ilizwi likaNkulunkulu lingadunyazwa s .

Abesilisa abatsha ngokunjalo ubakhuthaze t  ukuthi babe ngabaqondileyo u, v ; mayelana lazo zonke izinto zitshengise w  uyisibonelo sezenzo ezinhle x : Ekufundiseni okungabolanga y , ubunzulu z , ukuqonda aa , ilizwi eliphilileyo, elingasolekiyo ab ; ukuze omelana lani ac  abe lenhloni ad , aswele ulutho olubi angalukhuluma ngani.

Khuthaza izigqili ukuthi zizehlisele ngaphansi kwawazo amakhosi, zikholeke ezintweni zonke, zingabi lankani ae , 10 zingantshontshi, kodwa zitshengise konke ukuthembeka okuhle af , ukuze zicecise ag  imfundiso ah  kaNkulunkulu uMsindisi wethu ezintweni zonke ai .

11 Ngoba ubonakele aj  umusa kaNkulunkulu ak  osindisayo al  ebantwini bonke am , 12 usifundisa ukuthi, sidele ukungakhonzi uNkulunkulu an  lenkanuko zomhlaba ao , siphile ngokuqonda langokulunga langokwesaba uNkulunkulu ap  emhlabeni wakhathesi aq , 13 silindele ar  ithemba elibusisiweyo as  lokubonakala at  kwenkazimulo au  kaNkulunkulu omkhulu av  loMsindisi wethu uJesu Kristu aw , 14 owazinikelela thina ax , ukuze asihlenge ebubini bonke ay , uzihlambululele az  isizwe esikhethekileyo ba , esitshisekela imisebenzi emihle bb . 15 Khuluma lezizinto, ukhuthaze bc , ukhuze ulamandla wonke bd . Kungabi khona umuntu okudelelayo be .

Copyright information for Ndebele