a2 Tim. 2.14.
bRoma 13.1. 1 Tim. 2.2.
c1.16. 2 Tim. 3.17. Kol. 1.10. 2 Tim. 2.21. Seb. 9.36.
dEfe. 4.31.
e1 Tim. 3.3. 2 Tim. 2.24.
f1 Tim. 3.3. Fil. 4.5.
g2 Tim. 2.25.
hEfe. 5.8. 1 Kor. 6.11.
iEfe. 2.2. 1 Pet. 4.3.
jRoma 10.19.
k1.16.
l2 Tim. 3.13.
mJak. 1.2.
nRoma 1.29.
oRoma 1.29.
p2.11.
qRoma 2.4. 11.22. Efe. 2.7.
r1.3.
sRoma 3.20,28. Roma 9.11. 11.6. Efe. 2.9. 2 Tim. 1.9.
tEfe. 2.4. 1 Pet. 1.3.
uJoha. 3.5.
vEfe. 5.26. 1 Kor. 6.11. 1 Pet. 3.21.
wMat. 19.28.
xRoma 12.2.
yJoha. 3.5.
aaJow. 2.28. Seb. 2.33.10.45. Roma 5.5.
ab2.11. Roma 3.24.
acRoma 8.17. Mat. 25.34.
ad1.2.
aeRoma 8.23,24.
af1.9. 1 Tim. 1.15.
ag1 Tim. 1.7.
ah3.14. 3.1. 2.14. 1 Tim. 6.18.
ai2 Tim. 2.16.
aj1 Tim. 1.4.
ak1 Tim. 1.4.
al2 Tim. 2.14.
am1 Kor. 11.19. 2 Pet. 2.1.
anMat. 18.17. 2 Kor. 13.2. 2 Thes. 3.15.
ao2 Tim. 3.5. Roma 16.17.
ap1 Tim. 4.7.
aq2 Tim. 2.14.
ar1 Tim. 5.24. Seb. 13.46.
asSeb. 20.4.
at2 Tim. 4.9.
au2 Tim. 4.10.
avSeb. 15.3.
awMat. 22.35.
axSeb. 18.24.
ay1.5.
az3.14. 3.1. 2.14. 1 Tim. 6.18.
baEfe. 4.28.
bb2 Pet. 1.8. Fil. 1.11. Kol. 1.10. Fil. 4.17.
bcHeb. 13.25. Kol. 4.18. 2 Tim. 4.22.

Titus 3

Bakhumbuze a  ukuthi bazehlisele ngaphansi kwababusi leziphathamandla b , babalalele, balungele wonke umsebenzi omuhle c , bangahlebi muntu d , bangabi yizilwi e , babekezele f , batshengise bonke ubumnene ebantwini bonke g . Ngoba lathi h  kade i  sasiyiziphukuphuku j , singalaleli k , sikhohliswa, sisebenzela inkanuko lentokozo ezinenginengi l , sihlezi ebubini m, n  lemoneni o , sizondeka, sizondana. Kodwa lapho sekubonakele p  umusa lothando q  lukaNkulunkulu uMsindisi wethu kubantu r , kungeyisikho okuvela ezenzweni zokulunga esazenzayo thina s , kodwa njengokwesihawu sakhe wasisindisa t , ngokugeziswa u, v  kokuzalwa kutsha w  lokuvuselelwa x  koMoya oNgcwele y , owamthulula ngokwengeziweyo
 ngokwengeziweyo: kumbe,  ngokwenotho.
phezu kwethu, ngoJesu Kristu uMsindisi wethu aa ,
ukuze silungisiswe ngomusa wakhe ab , sibe yizindlalifa ac  ngokwethemba lempilo elaphakade ad, ae . Lithembekile ilizwi af , njalo ngithanda ukuthi uqinise isibili ngalezizinto ag , ukuze abakholwa kuNkulunkulu bakhuthalele ukuma emisebenzini emihle ah . Lezi yizinto ezinhle ezilosizo ebantwini; kodwa xwaya ai  imibuzo yobuthutha aj  lendaba zosendo olokuzalana lombango lokuphikisana ngomlayo ak ; ngoba kazisizi futhi ziyize al . 10 Umuntu obhazukayo am  emva kwesilayo sokuqala lesesibili an , mdele ao, ap , 11 usazi ukuthi onjalo uphambukile, uyona aq , uyazilahla yena ar .

Isicino

12 Nxa ngizathuma uArtema kuwe loba uTikiko as , khuthala uze kimi eNikapoli at ; ngoba ngizimisele ukuhlala khona ebusika au . 13 Khuthala uncedise uZena av  isazumthetho aw  loApolosi ax  ekuhambeni kwabo, ukuze kungabi lalutho oluswelakalayo kubo ay . 14 Abakithi-ke labo kabafunde ukuma emisebenzini emihle az  yokudingekayo kusweleka ba , ukuze bangabi ngabangelazithelo bb .

15 Bonke abalami bayakubingelela. Bingelela abasithandayo ekholweni.

Umusa kawube lani lonke. Ameni bc .

Copyright information for Ndebele