Zechariah 1

Abantu balaywa ukuphenduka ezonweni zabo

1 Ngenyanga yesificaminwembili, ngomnyaka wesibili kaDariyusi, ilizwi le Nkosi lafika kuZekariya umprofethi. indodana kaBerekiya kaldo, lisithi: 2I Nkosi yabathukuthelela oyihlo. 3Ngakho-ke tshono ebantwini uthi: I Nkosi yamabandla ithi: Buyelani kimi, lami ngizabuyela kini, kutsho i Nkosi yamabandla. 4Lingabi njengoyihlo abaprofethi bakuqala abamemeza kibo besithi: I Nkosi yamabandla ithi: Phendukani ezindleleni zenu ezimbi lezenzweni zenu ezimbi. Kodwa kabezwanga, kabanginanzanga, kutsho i Nkosi. 5Oyihlo bangaphi? Labaprofethi baphila kokuphela yini? 6Kodwa amazwi ami lezimiso zami, engalaya ngakho inceku zami abaprofethi, kakubaficanga oyihlo yini? Ngakho baphenduka bathi: Njengalokhu i Nkosi yamabandla yazimisela ukusiphatha ngokufanele indlela zethu lezenzo zethu, yenze njalo.

Umbono womprofethi ngamabhiza

7Ngosuku lwamatshumi amabili lane lwenyanga yetshumi lanye ethiwa nguShebati, ngomnyaka wesibili kaDariyusi, ilizwi le Nkosi lafika kuZekariya umprofethi, indodana kaBerekiya kaldo. UZekariya wathi: 8Ngabona ebusuku, khangela, umuntu ogade ibhiza elibomvu. Wayemi phakathi kwezihlahla zomtshekisane esigodini, kukhona ngemva kwakhe amabhiza abomvu lalubhidi lamhlophe. 9Ngasengisithi: Kutshoni lokhu, Nkosi? Ingilosi eyayikhuluma lami yathi kimi: Ngizakutshengisa ukuthi kuyini. 10Ngakho-ke lowomuntu owayemi phakathi kwezihlahla zomtshekisane waphendula wathi: Laba yibo i Nkosi ebathumileyo ukuhlola umhlaba. 11Bona basebeyiphendula ingilosi ye Nkosi eyayimi phakathi kwezihlahla zomtshekisane, bathi: Sesiwuhlolile umhlaba, khangela, umhlaba wonke uhlezi kuhle.

12Ingilosi ye Nkosi yasisithi:  Nkosi yamabandla, koze kube nini ungabanga lasihawu kiyo iJerusalema lakuyo imizi yakoJuda, oyithukutheleleyo okweminyaka engamatshumi ayisikhombisa? 13I Nkosi yasiphendula ingilosi eyayikhuluma lami ngamazwi omusa laduduzayo. 14Ngakho ingilosi eyayikhuluma lami yathi kimi: Memeza uthi i Nkosi yamabandla ithi: Ngilobukhwele obukhulu ngeJerusalema langeZiyoni. 15Ngithukuthele kakhulu ngezizwe ezichelesileyo, ngoba ngathi ngisazondile kancinyane, zandisa ububi. 16Ngalokho-ke, ithi i Nkosi, sengibuyile eJerusalema ngilesihawu; indlu yami izakwakhiwa kuyo, kutsho i Nkosi yamabandla, lentambo yokulinganisa izatshonjululwa phezu kweJerusalema. 17Memeza futhi ithi: I Nkosi yamabandla ithi: Imizi yami izagcwala iphuphume futhi izinto ezinhle. I Nkosi izaduduza futhi iZiyoni, ibuye iyikhethe iJerusalema.

Umbono womprofethi ngezimpondo ezine labakhandi

18Ngaphakamisa amehlo ami, ngabona, khangela-ke, impondo ezine. 19Ngathi kuyo ingilosi eyayikhuluma lami: Kuyini lokhu? Yangiphendula yathi: Lezi zimpondo ezachithachitha uJuda loIsrayeli leJerusalema. 20I Nkosi yasingitshengisa abakhandi abane. 21Ngasengisithi: Laba bazekwenzani? Yangiphendula yathi: Leziya impondo zachithachitha uJuda, kwaze kwasweleka loyedwa ongaphakamisa ikhanda. Lababakhandi bezile ukwesabisa izizwe, lokwephula impondo zezizwe ezaphakamisela impondo zazo ilizwe lakoJuda ukulichithachitha.

Copyright information for Ndebele