Zechariah 10

I Nkosi izabahlenga abantu bayo

Celani e Nkosini izulu ngesikhathi sentwasa, e Nkosini eyenza amayezi eziphepho, enika abantu izihlambo zezulu, enika bonke utshani egangeni. Ngoba izithombe ezithiwa amatherafi zikhuluma ize, labavumisi babona okungamanga, labaphuphi balandisa amaphupho ayinkohliso, ukududuza kwabo kuyize. Ngakho-ke abantu bayahambahamba njengezimvu, bahlupheke ngoba bengelamelusi.

Ukuthukuthela kwe Nkosi kuyavutha ngabelusi, izaphindisela abakhokheli; ngoba i Nkosi yamabandla izawuhambela umhlambi wayo uJuda, izabenza babe njengebhiza lobukhosi empini. Kuzaphuma ilitshe lengonsi kibo, kuphume isikhonkwane sethente, kuphume idandili lempi, kuphume bonke ababusi. Bebonke bazakuba njengamaqhawe empini anyathela udaka lwezindlela; bazakulwa ngoba i Nkosi ilabo, bayangise abagadi bamabhiza.

Mina ngizamqinisa uJuda. ngikhulule uJosefa. Ngizababuyisa ngoba ngilesihawu kibo, babe njengokungathi kangizanga ngibalahle; ngoba ngiyi Nkosi uNkulunkulu wabo, ngizabaphendula. UEfrayimi uzakuba njengeqhawe, inhliziyo yabo ithokoze njengokungathi ithokoziswa liwayini. Abantwana babo bazabona lokho bathabe, inhliziyo zabo zizajabula e Nkosini. Ngizabatshayela ikhwelo, ngibabuthe, ngoba ngibahlengile, babebanengi njengakudala. Njalo ngibachithachithe phakathi kwezizwe, kanti lemazweni akhatshana bazangikhumbula, bazakondla abantwana babobabuye. 10 Ngizababuyisa ekhaya bevela elizweni leGibhithe, ngibaqoqe eAsiriya; ngizabaletha elizweni leGileyadi leLebhanoni, kuwo kungasali ndawo. 11 Ulwandle luzakwehlelwa yikuhlupheka okukhulu, lamagagasi olwandle azatshaywa, kutshe lenziki zonke zeNile; kwehliswe ukuzigqaja kweAsiriya, kusuke intonga yobukhosi yeGibhithe. 12 Amandla abo azakuba se Nkosini, bahambe bethokoza ebizweni layo, kutsho i Nkosi.

Copyright information for Ndebele