Zechariah 11

Vula iminyango yakho, Lebhanoni, ukuze umlilo utshise imisedari yakho. Khala wena firi, ngoba umsedari usuwile, ngoba izihlahla ezinhle ziphundlekile. Khalani lina zihlahla zamaokhi* zeBashani, ngoba igusu elingangenekiyo seliwile. Ilizwi lokukhala kwabelusi liyezwakala, ngoba udumo lwabo luchithekile. Ukubhonga kwamabhongo ezilwane kuyezwakala ngoba ihlathi leJordani liqothulwe.

Abelusi ababili

I Nkosi uNkulunkulu wami yathi: Yelusa izimvu zokuhlatshwa. Abazithengayo bayazihlaba, bengabilacala; labazithengisayo bathi: Kayibusiswe i Nkosi, senginothile; abelusi bazo kabazihawukeli. Ngoba kangisayikubahawukela abakhileyo kulelilizwe, kutsho i Nkosi. Kodwa khangela, ngizabanikela abantu ezandleni zabomakhelwane babo, lezamakhosi abo; bazachitha ilizwe, kangiyikophula loyedwa ezandleni zabo. Ngasengizelusa izimvu zokuhlatshwa yilabo abathenga izimvu. Ngathatha intonga ezimbili, enye ngayibiza ngokuthi nguMusa, lenye ngayibiza ngokuthi nguNhlanganiso. Ngazelusa-ke izimvu. Ngaxotsha abelusi abathathu ngenyanganye, ngoba basebengidinile, lami sengiyisinengiso kibo. Ngakho-ke ngasengisithi: Kangisayikulelusa; efayo kayife, lelahlekayo kayilahleke; lalezo eziseleyo zidlane inyama.

10 Ngasengithatha intonga yami ethiwa nguMusa, ngayephula ukuze ngephule isivumelwano sami engangisenze labantu bonke. 11 Sephulwa-ke ngalolosuku, labathengi bezimvu ababengikhangele bazi ukuthi kwakuyilizwi le Nkosi. 12 Ngasengisithi kibo: Uba kulungile kini, ngiphani iholo lami; kodwa uba kungalunganga, yekelani. Basebengilinganisela iholo lami amashekeli* esiliva angamatshumi amathathu. 13 I Nkosi yasisithi kimi: Aphosele endaweni yokugcinela imali; yeka inani elinje ababengihlawule ngalo! Ngakho-ke ngasengiwathatha amashekeli esiliva angamatshumi amathathu, ngawaphosela endaweni yokugcinela imali ethempelini. 14 Ngasengisephula intonga yami yesibili ethiwa nguNhlanganiso ukuze kwaphuke ukuzalana kukaJuda loIsrayeli.

15 I Nkosi yasisithi kimi: Thatha futhi izikhali zomelusi oyisithutha. 16 Ngoba khangela, ngizabeka elizweni umelusi ongahambeli labo abaqunyiweyo, ongazidingiyo ezilahlekileyo, longazelaphiyo ezilimeleyo, longaziboneliyo eziphilayo, kodwa adle inyama yezinonileyo, adabule amasondo azo. 17 Maye kumelusi oyisithutha otshiya izimvu! Kungathi inkemba ingagwaza ingalo yakhe lelihlo lakhe lokunene. Ingalo yakhe kayitshwabhane, lelihlo lokunene lifiphale.

Copyright information for Ndebele