Zechariah 11

1Vula iminyango yakho, Lebhanoni, ukuze umlilo utshise imisedari yakho. 2Khala wena firi, ngoba umsedari usuwile, ngoba izihlahla ezinhle ziphundlekile. Khalani lina zihlahla zamaokhi* zeBashani, ngoba igusu elingangenekiyo seliwile. 3Ilizwi lokukhala kwabelusi liyezwakala, ngoba udumo lwabo luchithekile. Ukubhonga kwamabhongo ezilwane kuyezwakala ngoba ihlathi leJordani liqothulwe.

Abelusi ababili

4I Nkosi uNkulunkulu wami yathi: Yelusa izimvu zokuhlatshwa. 5Abazithengayo bayazihlaba, bengabilacala; labazithengisayo bathi: Kayibusiswe i Nkosi, senginothile; abelusi bazo kabazihawukeli. 6Ngoba kangisayikubahawukela abakhileyo kulelilizwe, kutsho i Nkosi. Kodwa khangela, ngizabanikela abantu ezandleni zabomakhelwane babo, lezamakhosi abo; bazachitha ilizwe, kangiyikophula loyedwa ezandleni zabo. 7Ngasengizelusa izimvu zokuhlatshwa yilabo abathenga izimvu. Ngathatha intonga ezimbili, enye ngayibiza ngokuthi nguMusa, lenye ngayibiza ngokuthi nguNhlanganiso. Ngazelusa-ke izimvu. 8Ngaxotsha abelusi abathathu ngenyanganye, ngoba basebengidinile, lami sengiyisinengiso kibo. 9Ngakho-ke ngasengisithi: Kangisayikulelusa; efayo kayife, lelahlekayo kayilahleke; lalezo eziseleyo zidlane inyama.

10Ngasengithatha intonga yami ethiwa nguMusa, ngayephula ukuze ngephule isivumelwano sami engangisenze labantu bonke. 11Sephulwa-ke ngalolosuku, labathengi bezimvu ababengikhangele bazi ukuthi kwakuyilizwi le Nkosi. 12Ngasengisithi kibo: Uba kulungile kini, ngiphani iholo lami; kodwa uba kungalunganga, yekelani. Basebengilinganisela iholo lami amashekeli* esiliva angamatshumi amathathu. 13I Nkosi yasisithi kimi: Aphosele endaweni yokugcinela imali; yeka inani elinje ababengihlawule ngalo! Ngakho-ke ngasengiwathatha amashekeli esiliva angamatshumi amathathu, ngawaphosela endaweni yokugcinela imali ethempelini. 14Ngasengisephula intonga yami yesibili ethiwa nguNhlanganiso ukuze kwaphuke ukuzalana kukaJuda loIsrayeli.

15I Nkosi yasisithi kimi: Thatha futhi izikhali zomelusi oyisithutha. 16Ngoba khangela, ngizabeka elizweni umelusi ongahambeli labo abaqunyiweyo, ongazidingiyo ezilahlekileyo, longazelaphiyo ezilimeleyo, longaziboneliyo eziphilayo, kodwa adle inyama yezinonileyo, adabule amasondo azo. 17Maye kumelusi oyisithutha otshiya izimvu! Kungathi inkemba ingagwaza ingalo yakhe lelihlo lakhe lokunene. Ingalo yakhe kayitshwabhane, lelihlo lokunene lifiphale.

Copyright information for Ndebele