Zechariah 13

1Ngalolosuku umthombo uzavulelwa indlu kaDavida labakhileyo eJerusalema ukuze bahlanjululwe ezonweni lekungcoleni. 2Kuzakuthi ngalolosuku, kutsho i Nkosi yamabandla, ngiqume amabizo ezithombe asuke elizweni, zingabe zisakhunjulwa; futhi ngizadlulisa abaprofethi lomoya ongcolileyo ngibasuse elizweni. 3Kuzakuthi-ke, uba umuntu ezaprofetha njalo, ng’khona uyise lonina-ke abamzalayo bazakuthi kuye: Kawuyikuphila, ngoba ukhulume amanga ebizweni le Nkosi. Uyise lonina abamzalayo babesebemgwaza esaprofetha. 4Ngalolosuku bonke abaprofethi bazakuba lenhloni ngemibono yabo nxa beprofetha; kabayikugqoka izigqoko zoboya ukuze bakhohlise, 5kodwa omunye lomunye wabo uzakuthi: Kangisuye mprofethi mina, ngingumlimi womhlabathi; ngoba ilizwe laba yilifa lami kusukela ebutsheni bami. 6Uba sekuthiwa kuye: Ngawani lamanxeba asemzimbeni wakho? uzakuthi: Ngamanxeba okutshaywa kwami endlini yabangane bami,

Umelusi wamanga uzabulawa

7Vuka, nkemba, uvukele umelusi wami, uvukele umuntu ongumngane wami, kutsho i Nkosi yamabandla. Tshaya umelusi ukuze izimvu zichitheke; ngizaphendulela isandla sami kwezincinyane. 8Kuzakuthi elizweni lonke kuqunywe kuphele ebantwini ingxenye ezimbili kwezintathu, kutsho i Nkosi. 9Ngizayifaka emlilweni lingxenye yesithathu, ngibancibilikise njengomuntu encibilikisa isiliva, ngibahlole njengokuhlolwa kwegolide. Bazabiza ibizo lami, ngibaphendule; ngithi: Bangabantu bami; labo bathi: I Nkosi inguNkulunkulu wethu.

Copyright information for Ndebele