Zechariah 14

Usuku lokwehlulela kwe Nkosi

1 Khangela, luyeza usuku lwe Nkosi, lapho impango ethethwe kuwe izakwehlukaniswa phakathi kwakho. 2Ngizabuthanisa zonke izizwe ukuze zilwe leJerusalema, umuzi uzathathwa lendlu ziphangwe, kudlwengulwe abesifazana; kuthunjwe ingxenye eyodwa kwezimbili yomuzi, kodwa abantu abaseleyo kabayikuqunywa basuke emzini. 3I Nkosi izaphuma, ilwe imelene lalezozizwe njengekulweni kwayo ngosuku lwempi.

4Ngalolosuku inyawo zayo zizakuma entabeni ethiwa ngeyeMihlwathi emaqondana leJerusalema empumalanga; intaba yeMihlwathi izadabuka phakathi kuvele isigodi esikhulu kusukela empumalanga kusiya entshonalanga, ingxenye eyodwa kwezimbili yentaba izatshedela enyakatho, lengxenye eyodwa kwezimbili itshedele eningizimu. 5Isihotsha esiphakathi kwezintaba sizavaleka, ngoba isihotsha esitsha phakathi kwezintaba sizafinyelela eceleni kwaso. Lizabaleka njengalokho labalekela ukunyikinyeka komhlaba ensukwini zikaUziya inkosi yakoJuda. I Nkosi uNkulunkulu wami ibisifika ilabo bonke abangcwele bayo. 6Ngalolosuku kakuyikuba khona umqando longqwaqwane. 7Kuzakuba yimini kokuphela eyaziwa yi Nkosi, kungabi lamini labusuku, ngoba kuzakuthi kusihlwa kube khona ukukhanya. 8Ngalolosuku amanzi agobhozayo azaphuma eJerusalema, ingxenye eyodwa kwezimbili yawo igelezele elwandle lwasempumalanga, lengxenye eyodwa kwezimbili yawo igelezele elwandle lwentshonalanga, igeleza ehlobo lebusika. 9I Nkosi izakuba yiNkosi yomhlaba wonke; ngalolosuku i Nkosi izabanye lebizo layo libe linye. 10Ilizwe lonke lizaphenduka igceke kusukela eGeba kuze kube seRimoni eningizimu kweJerusalema. Kodwa iJerusalema izasala iphakeme endaweni yayo, igcwele abantu kusukela eSangweni lakoBhenjamini kuze kube sendaweni yesango lakuqala, isango leGonsini, kusukela eMphotshongweni kaHananeli kuze kube sezikhamelweni zewayini zenkosi. 11Kuzahlalwa kiyo, kungabe kusaba khona ukutshabalala; iJerusalema izahlala ilondolozekile.

12Nansi isifo i Nkosi ezasehlisela bonke abantu abahlasela iJerusalema; inyama yabo izabola besemi ngenyawo zabo, lamehlo abo abolele emikhoxweni yawo, lenlimi zabo zibolele emilonyeni yabo. 13Ngalolosuku i Nkosi izabehlisela ukwesaba okukhulu, kuthi lowo lalowo abambe isandla sikamakhelwane wakhe ukuze asizwe nguye, kodwa isandla sikamakhelwane siphakamele ukumtshaya. 14LoJuda uzakulwa leJerusalema, kubuthwe inotho yazo zonke izizwe ezizizingelezeleyo, igolide, lesiliva, lezembatho ezinengi kakhulu. 15Isifo esinjengalesi sizafikela amabhiza lembongolo, lamakamela, labobabhemi, lezifuyo zonke ezikhona kulezo zihonqo.

16Kuzakuthi bonke abaseleyo kuzo zonke izizwe ezazihlasele iJerusalema bahambe iminyaka ngeminyaka ukuyakhonza uNkulunkulu i Nkosi yamabandla, lokugcina umkhosi wamadumba. 17Uba ezinye zezizwe zomhlaba zingayi eJerusalema ukukhonza uNkulunkulu i Nkosi yamabandla, kungani izulu kuzo. 18Uba isizwe seGibhithe singayi eJerusalema ukukhonza, sizakwehlelwa yisifo leso i Nkosi ezasehlisela izizwe ezingayi emzini ukugcina umkhosi wamadumba. 19Likutshaywa ngokunje iGibhithe lazo zonke izizwe ezingayi ukugcina umkhosi wamadumba.

20Ngalolosuku kuzabe sekubhaliwe emabhereni amabhiza ukuthi: Zehlukaniselwe i Nkosi. Lezimbiza zethempelini zizakuba njengemiganu yokufafaza engaphambi kwelathi. 21Zonke imbiza eJerusalema lakoJuda zizakwehlukaniselwa i Nkosi yamabandla, ukuze bonke abanikela umhlatshelo bazithathe, bapheke ngazo inyama yomhlatshelo. Kakusayikuba khona umthengi endlini ye Nkosi yamabandla ngalolosuku.

Copyright information for Ndebele