Zechariah 2

Umbono womprofethi ngentambo yokulinganisa

Ngaphakamisa amehlo ami, ngabona, khangela, umuntu ephethe intambo yokulinganisa. Ngasengisithi kuye: Uya ngaphi? Wathi kimi: Ngiyalinganisa iJerusalema, ngibone ukuthi bungakanani ububanzi bayo lobude bayo. Khangela, kwasekusiza ingilosi eyayikhuluma lami, lenye ingilosi yayihlangabeza. Yona yathi: Gijima, utshele leliyana ijaha uthi: iJerusalema lizakuba ngumuzi ongelamiduli ngenxa yobunengi babantu lezifuyo ezikilo. Ngoba mina ngizakuba ngumduli womlilo olizingelezeleyo, lolivikeleyo, kutsho i Nkosi, ngibe yinkazimulo phakathi kwalo.

Abantu abathunjiweyo bayabizwa

Heyi! Balekani elizweni lenyakatho, kutsho i Nkosi; ngilihlakazele emazweni wonke njengemimoya yomine yamazulu. Heyi! Balekani, lina bantu beZiyoni abahlala eBhabhiloni. Ngoba i Nkosi yamabandla yangithuma ngenxa yodumo lwayo ezizweni ezaliphangayo, ngoba olithintayo uthinta igugu layo, yathi: Ngoba khangela, ngizaziphakamisela isandla sami, zibe yimpango yalabo ababezikhonza. Khona lizakwazi ukuthi i Nkosi yamabandla ingithumile.

10 I Nkosi ithi: Hlabela ngokuthaba, wena Ziyoni, ngoba khangela, ngiyeza, ngizahlala phakathi kwakho. 11 Izizwe ezinengi zizazihlanganisa le Nkosi ngalolosuku, zibe ngabantu bayo. Izahlala phakathi kwakho, uzakwazi ukuthi i Nkosi yamabandla ingithumile kuwe. 12 I Nkosi izathatha uJuda, abe yisabelo sayo elizweni elingcwele, ibuye ikhethe iJerusalema futhi.

13 Thulani, nyama yonke, phambi kwe Nkosi, ngoba ivukile, yaphuma endaweni yayo engcwele.

Copyright information for Ndebele