Zechariah 2

Umbono womprofethi ngentambo yokulinganisa

1 Ngaphakamisa amehlo ami, ngabona, khangela, umuntu ephethe intambo yokulinganisa. 2Ngasengisithi kuye: Uya ngaphi? Wathi kimi: Ngiyalinganisa iJerusalema, ngibone ukuthi bungakanani ububanzi bayo lobude bayo. 3Khangela, kwasekusiza ingilosi eyayikhuluma lami, lenye ingilosi yayihlangabeza. 4Yona yathi: Gijima, utshele leliyana ijaha uthi: iJerusalema lizakuba ngumuzi ongelamiduli ngenxa yobunengi babantu lezifuyo ezikilo. 5Ngoba mina ngizakuba ngumduli womlilo olizingelezeleyo, lolivikeleyo, kutsho i Nkosi, ngibe yinkazimulo phakathi kwalo.

Abantu abathunjiweyo bayabizwa

6Heyi! Balekani elizweni lenyakatho, kutsho i Nkosi; ngilihlakazele emazweni wonke njengemimoya yomine yamazulu. 7Heyi! Balekani, lina bantu beZiyoni abahlala eBhabhiloni. 8Ngoba i Nkosi yamabandla yangithuma ngenxa yodumo lwayo ezizweni ezaliphangayo, ngoba olithintayo uthinta igugu layo, yathi: 9Ngoba khangela, ngizaziphakamisela isandla sami, zibe yimpango yalabo ababezikhonza. Khona lizakwazi ukuthi i Nkosi yamabandla ingithumile.

10I Nkosi ithi: Hlabela ngokuthaba, wena Ziyoni, ngoba khangela, ngiyeza, ngizahlala phakathi kwakho. 11Izizwe ezinengi zizazihlanganisa le Nkosi ngalolosuku, zibe ngabantu bayo. Izahlala phakathi kwakho, uzakwazi ukuthi i Nkosi yamabandla ingithumile kuwe. 12I Nkosi izathatha uJuda, abe yisabelo sayo elizweni elingcwele, ibuye ikhethe iJerusalema futhi.

13Thulani, nyama yonke, phambi kwe Nkosi, ngoba ivukile, yaphuma endaweni yayo engcwele.

Copyright information for Ndebele