Zechariah 3

Umbono womprofethi ngoJoshuwa umpristi omkhulu

1 Yasingitshengisa uJoshuwa umpristi omkhulu emi phambi kwengilosi ye Nkosi, loSathane emi ngakwesokunene sikaJoshuwa emmangalela. 2Ingilosi ye Nkosi yathi kuSathane: I Nkosi kayikukhuze, wena Sathane. I Nkosi eyikhethileyo iJerusalema kayikukhuze. Lumuntu kanjengesikhuni esikhutshwe emlilweni yini? 3UJoshuwa wayemi phambi kwengilosi egqoke izigqoko ezingcolileyo. 4Ingilosi yathi kulabo ababemi phambi kwayo: Mkhupheni izigqoko ezingcolileyo. Yasisithi kuye: Khangela, sengisusile ububi bakho kuwe, ngizakugqokisa izigqoko ezinhle. 5Yasisithi: Mthwaliseni iqhiye ehlambulukileyo. Basebemthwalisa iqhiye ehlambulukileyo, bamgqokisa izigqoko; ingilosi ye Nkosi yayimi phansi kwakhe. 6Ingilosi ye Nkosi yasimlaya uJoshuwa isithi: 7I Nkosi yamabandla ithi: Uba uzahamba endleleni zami, ugcine imilayo yami, uzaphatha indlu yami, ugcine lamaguma ami, ngizakunika ilungelo lokungena phakathi kwabo abemiyo lapha. 8Zwana-ke, wena Joshuwa, mpristi omkhulu, wena labangane bakho abahlezi phambi kwakho, ngoba khangelani, lingabantu abayisibonakaliso esihle. Ngizaveza inceku yami elillumela. 9Ngoba khangela, ngelitshe engalibeka phambi kukaJoshuwa, ilitshe okukhonakilo amacele ayisikhombisa; mina ngizabaza ukubaza kilo, kutsho i Nkosi yamabandla; ngizasusa ububi balelilizwe ngosuku olulodwa. 10Ngalolosuku, kutsho i Nkosi yamabandla, ngulowo lalowo wenu uzanxusa umngane wakhe ukuze azehlala ngaphansi kwesihlahla sakhe sevini langaphansi kwesomkhiwa.

Copyright information for Ndebele