Zechariah 4

Uluthi lwesibane lezihlahla zeoliva

1 Ingilosi eyayikhuluma lami yabuya futhi, yangivusa njengomuntu ovuswa ebuthongweni. 2Yathi kimi: Ubonani? Ngathi: Ngibona, khangela, uluthi lwesibane olwenziwe ngegolide kuphela, phezu kwalo lulomganu wamafutha, lezibane eziyisikhombisa, lezimbobo zezibane eziyisikhombisa. 3Kulezihlahla zomhlwathi ezimbili phansi kwalo, esinye singakwesokunene somganu, lesinye singakwesokhohlo sawo. 4Ngasengisithi kuyo ingilosi eyayikhuluma lami: Nkosi yami, kutshoni lokhu? 5Yasingiphendula ingilosi eyayikhuluma lami isithi: Kawazi ukuthi kutshoni lokhu? Ngathi: Hatshi, Nkosi yami. 6Yasisithi kimi: Nanti ilizwi le Nkosi kuZerubhabheli lithi: Ukuphumelela kwakho kakusikho ngengalo langamandla, kodwa ngomoya wami, kutsho i Nkosi yamabandla. 7Wena uyini, ntaba enkulu? Phambi kukaZerubhabheli uzakuba ligceke. Yena uzabeka ilitshe lokucina, abantu besithi: Kuhle, kuhle!

8Ilizwi le Nkosi lafika kimi lisithi: 9Izandla zikaZerubhabheli zabeka isisekelo salindlu, zizaqeda ukulakha. Khona-ke lizakwazi ukuthi i Nkosi yamabandla ingithumile kini. 10Ngubani odelele usuku lwezinto ezincinyane? Uzathokoza lapho ebona uZerubhabheli ephethe ilitshe elikhethiweyo. Ingilosi yasisithi: Izibane eziyisikhombisa zingamehlo e Nkosi athalazayo umhlaba wonke.

11Ngasengisithi kuyo: Zitshoni lezizihlahla zomhlwathi ezingakwesokunene soluthi lwesibane langakwesokhohlo yini? 12Ngasengisitsho ngokwesibili ngisithi: Zitshoni izingatsha ezimbili zezihlahla zomhlwathi eziseceleni kwembobo ezimbili zegolide okuthululwa ngazo amafutha? 13Yathi kimi: Kawazi ukuthi kutshoni lokhu? Ngathi: Hatshi, Nkosi yami. 14Yathi: Laba bangabagcotshiweyo ababili abema eNkosini yomhlaba wonke.

Copyright information for Ndebele