Zechariah 4

Uluthi lwesibane lezihlahla zeoliva

Ingilosi eyayikhuluma lami yabuya futhi, yangivusa njengomuntu ovuswa ebuthongweni. Yathi kimi: Ubonani? Ngathi: Ngibona, khangela, uluthi lwesibane olwenziwe ngegolide kuphela, phezu kwalo lulomganu wamafutha, lezibane eziyisikhombisa, lezimbobo zezibane eziyisikhombisa. Kulezihlahla zomhlwathi ezimbili phansi kwalo, esinye singakwesokunene somganu, lesinye singakwesokhohlo sawo. Ngasengisithi kuyo ingilosi eyayikhuluma lami: Nkosi yami, kutshoni lokhu? Yasingiphendula ingilosi eyayikhuluma lami isithi: Kawazi ukuthi kutshoni lokhu? Ngathi: Hatshi, Nkosi yami. Yasisithi kimi: Nanti ilizwi le Nkosi kuZerubhabheli lithi: Ukuphumelela kwakho kakusikho ngengalo langamandla, kodwa ngomoya wami, kutsho i Nkosi yamabandla. Wena uyini, ntaba enkulu? Phambi kukaZerubhabheli uzakuba ligceke. Yena uzabeka ilitshe lokucina, abantu besithi: Kuhle, kuhle!

Ilizwi le Nkosi lafika kimi lisithi: Izandla zikaZerubhabheli zabeka isisekelo salindlu, zizaqeda ukulakha. Khona-ke lizakwazi ukuthi i Nkosi yamabandla ingithumile kini. 10 Ngubani odelele usuku lwezinto ezincinyane? Uzathokoza lapho ebona uZerubhabheli ephethe ilitshe elikhethiweyo. Ingilosi yasisithi: Izibane eziyisikhombisa zingamehlo e Nkosi athalazayo umhlaba wonke.

11 Ngasengisithi kuyo: Zitshoni lezizihlahla zomhlwathi ezingakwesokunene soluthi lwesibane langakwesokhohlo yini? 12 Ngasengisitsho ngokwesibili ngisithi: Zitshoni izingatsha ezimbili zezihlahla zomhlwathi eziseceleni kwembobo ezimbili zegolide okuthululwa ngazo amafutha? 13 Yathi kimi: Kawazi ukuthi kutshoni lokhu? Ngathi: Hatshi, Nkosi yami. 14 Yathi: Laba bangabagcotshiweyo ababili abema eNkosini yomhlaba wonke.

Copyright information for Ndebele