Zechariah 5

Umqulu wencwadi ondizayo

Ngabuya ngaphakamisa amehlo ami, ngabona, khangela, umqulu wencwadi ondizayo. Ingilosi yathi kimi: Ubonani? Ngaphendula ngathi: Ngibona umqulu wencwadi ondizayo; ubude bawo buzingalo ezingamatshumi amabili, lobubanzi bawo buzingalo ezilitshumi. Yasisithi kimi: Lokhu kuyisiqalekiso esiphumela emhlabeni wonke; ngoba ngokutsho kwaso umuntu owebayo uzalahlwa, langokutsho kwaso wonke umuntu ofunga amanga uzalahlwa. Ngizasithwalela, kutsho i Nkosi yamabandla, singene endlini yesela lendlini yalowo ofunga amanga ngebizo lami, sihlale endlini yakhe, siyidilize, izigodo lamatshe.

Owesifazana osefatshini

Yasisondela ingilosi eyayikhuluma lami, yathi kimi: Phakamisa amehlo akho, ubone ukuthi kuyini lokhu okuvelayo. Ngasengisithi: Kuyini? Yathi: Yifatshi enkulu le evelayo. Yathi: Lokhu kuyibubi babantu elizweni lonke. Khangela, isisibekelo somnuso sasuswa; kwakukhona owesifazana ehlezi phakathi kwefatshi. Ingilosi yasisithi: Lokhu kuyiBubi. Yasimsunduzela phakathi kwefatshi, yayisibekela ifatshi ngesisibekelo somnuso.

Ngasengiphakamisa amehlo ami, ngabona, khangela, abesifazana ababili besiza, belezimpiko ezifanana lezengabuzane. Babephapha emoyeni, bayiphakamisela emazulwini ifatshi. 10 Ngasengisithi kuyo ingilosi eyayikhuluma lami: Bayisa ngaphi ifatshi? 11 Yona yathi: Bayisa elizweni leShinari ukuyakhela indlu khona; lapho isiyakhiwe, bazayibeka phezu kwesisekelo sayo.

Copyright information for Ndebele