Zechariah 5

Umqulu wencwadi ondizayo

1 Ngabuya ngaphakamisa amehlo ami, ngabona, khangela, umqulu wencwadi ondizayo. 2Ingilosi yathi kimi: Ubonani? Ngaphendula ngathi: Ngibona umqulu wencwadi ondizayo; ubude bawo buzingalo ezingamatshumi amabili, lobubanzi bawo buzingalo ezilitshumi. 3Yasisithi kimi: Lokhu kuyisiqalekiso esiphumela emhlabeni wonke; ngoba ngokutsho kwaso umuntu owebayo uzalahlwa, langokutsho kwaso wonke umuntu ofunga amanga uzalahlwa. 4Ngizasithwalela, kutsho i Nkosi yamabandla, singene endlini yesela lendlini yalowo ofunga amanga ngebizo lami, sihlale endlini yakhe, siyidilize, izigodo lamatshe.

Owesifazana osefatshini

5Yasisondela ingilosi eyayikhuluma lami, yathi kimi: Phakamisa amehlo akho, ubone ukuthi kuyini lokhu okuvelayo. 6Ngasengisithi: Kuyini? Yathi: Yifatshi enkulu le evelayo. Yathi: Lokhu kuyibubi babantu elizweni lonke. 7Khangela, isisibekelo somnuso sasuswa; kwakukhona owesifazana ehlezi phakathi kwefatshi. 8Ingilosi yasisithi: Lokhu kuyiBubi. Yasimsunduzela phakathi kwefatshi, yayisibekela ifatshi ngesisibekelo somnuso.

9Ngasengiphakamisa amehlo ami, ngabona, khangela, abesifazana ababili besiza, belezimpiko ezifanana lezengabuzane. Babephapha emoyeni, bayiphakamisela emazulwini ifatshi. 10Ngasengisithi kuyo ingilosi eyayikhuluma lami: Bayisa ngaphi ifatshi? 11Yona yathi: Bayisa elizweni leShinari ukuyakhela indlu khona; lapho isiyakhiwe, bazayibeka phezu kwesisekelo sayo.

Copyright information for Ndebele