Zechariah 6

Izinqola ezine

Ngabuya ngaphakamisa amehlo ami, ngabona, khangela-ke, inqola ezine ziphuma phakathi kwentaba ezimbili ezazingezethusi. Inqola yokuqala yayilamabhiza abomvu, eyesibili ilamabhiza amnyama, eyesithathu ilamabhiza amhlophe, leyesine ilamabhiza alamabala. Ngasengisithi kuyo ingilosi eyayikhuluma lami: Lokhu kuyini, Nkosi yami? Ingilosi yangiphendula yathi: Lokhu kuyimimoya emine yamazulu esuka ekumeni phambi kweNkosi yomhlaba wonke. Inqola elamabhiza amnyama iya elizweni lenyakatho, elamabhiza amhlophe iya elizweni lentshonalanga, lelamabhiza alamabala iya elizweni leningizimu. Ekuphumeni kwawo ayephitshekela ukuhamba, ayehlola ilizwe. Yathi: Hambani liyehlola umhlaba. Ngakho awuhlola umhlaba. Yasingimemeza isithi: Khangela, lawo aya elizweni lenyakatho aphumuzile umoya wami elizweni lenyakatho.

Ukugcotshwa kukaJoshuwa umpristi omkhulu

Ilizwi le Nkosi lafika kimi lathi: 10 Hamba uye kwabathunjiweyo, oHelidayi loTobiya loJedaya loJosiya indodana kaZefaniya, abafike bevela eBhabhiloni, 11 wemukele kibo isiliva legolide, wenze umqhele, uwuthwalise uJoshuwa indodana kaJehozadaki umpristi omkhulu, 12 uthi kuye: I Nkosi yamabandla ithi: Khangela, umuntu obizo lakhe lithiwa ngulhlumela, ngoba uzakhula endaweni yakhe, akhe ithempeli le Nkosi. 13 Nguye ozakwakha ithempeli le Nkosi, abe lobukhosi; uzahlala esihlalweni sobukhosi, abuse. Kuzakuba khona umpristi ngakwesokunene sakhe, bazazwana bobabili. 14 Umqhele uzakuba sethempelini le Nkosi, ube yisikhumbuzo kuHelidayi loTobiya loJedaya loJosiya indodana kaZefaniya. 15 Lalabo abakhatshana bazafika ukusiza ukwakha ithempeli le Nkosi; lizakwazi ukuthi i Nkosi yamabandla ingithumile kini. Lokhu kuzakwenzeka, uba lilalela ilizwi le Nkosi uNkulunkulu ngenhliziyo zenu zonke.

Copyright information for Ndebele