Zechariah 7

Ukuzila okuyikho

1 Ngomnyaka wesine wenkosi uDariyusi ilizwi le Nkosi lafika kuZekariya ngosuku lwesine lwenyanga yesificamunwemunye ethiwa nguKisilevi. 2Abantu beBhetheli babethume oSharezeri loRegemeleki labantu babo ukucela umusa e Nkosini, 3lokubuza abapristi bendlu ye Nkosi yamabandla labaprofethi ukuthi: Sizakhala inyembezi ngenyanga yesihlanu njengokwenza kwethu iminyaka yonke yini?

4Laselifika kimi ilizwi le Nkosi yamabandla lisithi: 5Tshono ebantwini bonke belizwe lakubapristi uthi: Ekuzileni kwenu ukudla lekulileni kwenu enyangeni yesihlanu lenyangeni yesikhombisa, kule iminyaka engamatshumi ayisikhombisa, lalizilela mina ukudla yini? 6Nxa lisidla linatha, kalizidleli lizinathele lina yini? 7Nxa iJerusalema yayisakhiwe iphumelele, lemizi yayo yonke iyihanqile, leningizimu leShefela kwakhiwe kuzo, la ayengesiwo amazwi i Nkosi eyawatshumayela ngabaprofethi bakuqala yini?

Abantu bathunjwa ngenxa yokungalaleli kwabo

8Ilizwi le Nkosi lafika kuZekariya lisithi: 9I Nkosi yamabandla ithi: Lenze isahlulelo esiqotho, lenze umusa lesihawu kubafowenu, 10lingacindezeli umfelokazi lentandane lowezizweni lomyanga, kungabi khona loyedwa wenu owenza amacebo amabi enhliziyweni yakhe ngomfowabo. 11Kodwa bona bala ukulalela, baqinisa amakhanda abo, bavimba indlebe zabo ukuze bangezwa. 12Benza inhliziyo zabo zaba lukhuni njengendayimana, hlezi bezwe ukulaya lamazwi i Nkosi yamabandla ebathumele wona ngomoya wayo ngabaprofethi bakuqala. Lokhuke kwayithukuthelisa kakhulu i Nkosi yamabandla. 13I Nkosi yamabandla yathi: Njengoba ngababiza, kabaze bezwa, labo babiza, lami kangaze ngezwa. 14Ngabachithachitha phakathi kwezizwe zonke ababekade bengazazi. Ngakho ilizwe abalitshiyayo lachitheka, kakusadabulanga muntu kulo, lelizwe elihle laba yinkangala.

Copyright information for Ndebele