Zechariah 7

Ukuzila okuyikho

Ngomnyaka wesine wenkosi uDariyusi ilizwi le Nkosi lafika kuZekariya ngosuku lwesine lwenyanga yesificamunwemunye ethiwa nguKisilevi. Abantu beBhetheli babethume oSharezeri loRegemeleki labantu babo ukucela umusa e Nkosini, lokubuza abapristi bendlu ye Nkosi yamabandla labaprofethi ukuthi: Sizakhala inyembezi ngenyanga yesihlanu njengokwenza kwethu iminyaka yonke yini?

Laselifika kimi ilizwi le Nkosi yamabandla lisithi: Tshono ebantwini bonke belizwe lakubapristi uthi: Ekuzileni kwenu ukudla lekulileni kwenu enyangeni yesihlanu lenyangeni yesikhombisa, kule iminyaka engamatshumi ayisikhombisa, lalizilela mina ukudla yini? Nxa lisidla linatha, kalizidleli lizinathele lina yini? Nxa iJerusalema yayisakhiwe iphumelele, lemizi yayo yonke iyihanqile, leningizimu leShefela kwakhiwe kuzo, la ayengesiwo amazwi i Nkosi eyawatshumayela ngabaprofethi bakuqala yini?

Abantu bathunjwa ngenxa yokungalaleli kwabo

Ilizwi le Nkosi lafika kuZekariya lisithi: I Nkosi yamabandla ithi: Lenze isahlulelo esiqotho, lenze umusa lesihawu kubafowenu, 10 lingacindezeli umfelokazi lentandane lowezizweni lomyanga, kungabi khona loyedwa wenu owenza amacebo amabi enhliziyweni yakhe ngomfowabo. 11 Kodwa bona bala ukulalela, baqinisa amakhanda abo, bavimba indlebe zabo ukuze bangezwa. 12 Benza inhliziyo zabo zaba lukhuni njengendayimana, hlezi bezwe ukulaya lamazwi i Nkosi yamabandla ebathumele wona ngomoya wayo ngabaprofethi bakuqala. Lokhuke kwayithukuthelisa kakhulu i Nkosi yamabandla. 13 I Nkosi yamabandla yathi: Njengoba ngababiza, kabaze bezwa, labo babiza, lami kangaze ngezwa. 14 Ngabachithachitha phakathi kwezizwe zonke ababekade bengazazi. Ngakho ilizwe abalitshiyayo lachitheka, kakusadabulanga muntu kulo, lelizwe elihle laba yinkangala.

Copyright information for Ndebele