Zechariah 8

Kuthenjiswa ukuthi iJerusalema izahlalwa futhi

Ilizwi le Nkosi yamabandla lafika kimi lisithi: I Nkosi yamabandla ithi: Ngilobukhwele ngeZiyoni, ubukhwele obuvuthayo kakhulu. I Nkosi ithi: Ngizabuyela eZiyoni, ngihlale phakathi kweJerusalema, leJerusalema izakuthiwa ngumuzi othembekileyo, lentaba ye Nkosi yamabandla izakuthiwa yintaba engcwele. I Nkosi yamabandla ithi: Amaxhegu lezalukazi bazahlala futhi endleleni zeJerusalema, ngulowo lalowo ephethe udondolo ngenxa yokuluphala. Lezindlela zomuzi zizagcwala abafana lamankazana bedlala kizo. I Nkosi yamabandla ithi: Uba kumangalisa emehlweni alabo abaseleyo balababantu kulezinsuku, kuzamangalisa yini lemehlweni ami yini? Khangela, ngizakhulula abantu bami elizweni lapho eliphuma khona lalapho elitshona khona ilanga, ngibalethe ukuze bahlale phakathi kweJerusalema, babe ngabantu bami, lami ngibe nguNkulunkulu wabo ngeqiniso langokulunga.

I Nkosi yamabandla ithi: Qungani isibindi, lina elizwa kulezinsuku amazwi avela kubaprofethi, ababekhona kusukela esikhathini sokubekwa kwesisekelo sethempeli lami, ukuze lakhiwe. 10 Ngoba ngaphambi kwalezonsuku kwakungelakuqatshwa umuntu lokwenyamazana, kungekho lokuvikelwa ezitheni kwabasebenzayo. Ngoba wonke umuntu ngamxega lomfowabo. 11 Kodwa khathesi kangisayikubaphatha abaseleyo balababantu njengensukwini zakuqala, kutsho i Nkosi yamabandla. 12 Ngoba kuzahlanyelwa ngokuthula, ivini lizathela izithelo zalo lomhlabathi wandise inala yawo, lamazulu ehlise amazolo awo; ngizabanika abaseleyo balababantu zonke lezizinto. 13 Njengoba beliyisiqathekiso phakathi kwezizwe, wena Juda lawe Israyeli, ngakho ngizalikhulula libe yisibusiso. Lingesabi, kodwa manini isibindi. 14 I Nkosi yamabandla ithi: Njengoba ngazimisela ukwenza okubi kini ekungithukutheliseni kwaboyihlo, ngingaliyekelanga, kutsho i Nkosi yamabandla, 15 ngakho-ke ngizimisele kulezinsuku ukwenza okulungileyo eJerusalema lakoJuda; lingesabi.

16 Nanzi izinto elizazenza. Khulumani iqiniso omunye komunye; lahlulele ngokuqotho langokuqonda enkundleni; 17 lingenzelani amacebo amabi enhliziyweni zenu; lingathandi izifungo zamanga; ngoba ngiyazizonda zonke lezizinto, kutsho i Nkosi.

18 Ilizwi le Nkosi yamabandla lafika kimi lisithi: 19 I Nkosi yamabandla ithi: Ukuzila ukudla kwenyanga yesine, lenyanga yesihlanu, lenyanga yesikhombisa, lenyanga yetshumi, kuzakuba yizikhathi zentokozo lezokuthaba lezikhathi ezimisiweyo zenjabulo koJuda. Ngakho-ke thandani iqiniso lokuthula.

20 I Nkosi yamabandla ithi: Izizwe labantu abakhe imizi emikhulu bazafika, 21 kuthi abakhileyo komunye umuzi baye kwabakhe komunye, bathi: Asihle sihambeni, siyedinga i Nkosi yamabandla, sicele umusa wayo; siyahamba khathesi. 22 Abantu abanengi lezizwe ezilamandla zizakuza ukuyidinga i Nkosi yamabandla eJerusalema lokucela umusa wayo. 23 I Nkosi yamabandla ithi: Ngalezonsuku abantu abalitshumi abavela ezizweni zezindimi zonke bazabamba umJuda ngesembatho sakhe, bathi kuye: Sizahamba lawe ngoba sesizwile ukuthi uNkulunkulu ukini.

Copyright information for Ndebele