Zechariah 9

Ukuchithwa kwezitha zakoIsrayeli

Nanti ilizwi. Yilizwi le Nkosi elimelana lelizwe leHadiraki, lizakwehlela phezu kweDamaseko. Ngoba imizi yeSiriya ingeye Nkosi, njengazo zonke izizwe zakoIsrayeli; leHamathi lalo elikhawula kilo, leTire leSidoni lanxa kuhlakaniphile. ITire izakhele inqaba, yabuthelela isiliva njengothuli, legolide njengezibi zezindlela. Khangela, i Nkosi izaliphundla impahla yalo, itshaye amandla alo elwandle, lona liqedwe ngumlilo. IAshikeloni izakubona lokho, yesabe, leGaza lalo ithuthumele kakhulu, leEkhironi layo ngoba ithemba lato liphelile. Inkosi yeGaza izabhubha, leAshikeloni kalisayikuhlalwa muntu. Abantu abazalwa ngokufeba bazahlala eAshidodi; ngizaqeda ukuzigqaja kwamaFilisti. Ngizakhupha igazi lemihlatshelo emilonyeni yawo, leminikelo yawo enengekayo phakathi kwamazinyo awo; abaseleyo bawo bazakuba ngabakankulunkulu wethu, abe njengesizwe koJuda, leEkhironi libe njengamaJebusi. Besengimisa inkamba izingelezele indlu yami ngibe ngumlindi, ukuze kungabi khona ongenayo lophumayo, kungabi lamcindezeli obanqobayo; sengikubonile lokhu ngawami amehlo.

INkosi yeZiyoni

Thokoza kakhulu, wena Ziyoni! Memeza kakhulu, Jerusalema! Khangela, iNkosi yakho iyeza kuwe, inqobile yehlula, imnene, ikhwele ubabhemi, ithole, inkonyana kababhemi. 10 Ngizaquma inqola isuke koEfrayimi, lamabhiza eJerusalema; ledandili lempi lizaqunywa. Izamemezela ukuthula ezizweni; lokubusa kwayo kuzasukela elwandle kusiya elwandle, kusukele emfuleni iYufrathi kuze kube sekucineni komhlaba. 11 Laweke, ngenxa yesivumelwano sakho lami esiqiniswe ngegazi, ngizakhupha izibotshwa zakho emgodini ongelamanzi.

12 Buyelani enqabeni yenu, lina zibotshwa esezilethemba; lamuhla ngiyalitshela ukuthi ngizalibusisa ngokuphindwe kabili. 13 Ngoba sengimgobisile uJuda njengedandili lami, ngenza uEfrayimi waba ngumtshoko wakho. Ngizavusela amadodana akho, Ziyoni, kumadodana akho, Javani, ngikwenze ube njengenkemba yeqhawe. 14 I Nkosi izabonakala ngaphezu kwabo, lomtshoko wayo uphazime njengombane; iNkosi uJehova izavuthela uphondo, iphume ngezivunguzane zaseningizimu. 15 I Nkosi yamabandla izabavikela, banqobe, behlisele phansi amatshe ezavutha; bazanatha igazi labo njengewayini, bagcwale lona njengomganu yokufafaza, lanjengezingonsi zelathi. 16 I Nkosi uNkulunkulu wabo izabakhulula ngalolosuku, ngoba bangumhlambi wayo labantu bayo, ngoba njengeziceco ezinhle zomqhele, bazakhanya elizweni lakhe. 17 Yeka ubuhle balo lokubukeka kwalo! Amabele azakhulisa amajaha, lewayini elitsha likhulise izintombi ezigcweleyo.

Copyright information for Ndebele