Zephaniah 1

Usuku lwe Nkosi selusondele

Ilizwi le Nkosi lafika kuZefaniya indodana kaKushi, kaGedaliya, kaAmariya, kaHezekhiya, ensukwini zikaJosiya indodana kaAmoni inkosi yakoJuda.

Lathi: Ngizaqothula konke kuthi nya emhlabeni, itsho i Nkosi; ngizaqothula abantu lenyamazana, ngiqothule inyoni zamazulu lenhlanzi zolwandle. Ngizachitha ababi, ngiqume abantu basuke emhlabeni, kutsho i Nkosi. Ngizaphakamisela isandla sami phezu kukaJuda laphezu kwabo bonke abakhileyo eJerusalema, ngiqume konke okuseleyo kukaBhali kusuke kulindawo lebizo labapristi bezithombe, ngiqede labakhonza ibutho lamazulu phezu kwezindlu, labakhuleka kimi bangifunge, bafunge futhi loMilkomu, labangidelileyo abangangidingiyo, bangabuzi kimi.

Thula phambi kweNkosi uJehova! Ngoba usuku lwe Nkosi selusondele. I Nkosi isilungisile umhlatshelo, yahlambulula labanxusiweyo bayo.

Kuzakuthi ngosuku lomhlatshelo wami ngitshaye iziphathamandla lamadodana e Nkosi labo bonke abagqoka izigqoko zabezizwe. Ngalolosuku ngizatshaya bonke abeqayo umbundu womnyango, labagcwalisa indlu yenkosi yabo ngobubi langenkohliso. 10 Ngalolosuku, itsho i Nkosi, kuzazwakala ilizwi lokukhala eSangweni lenhlanzi, lokulila esigabeni sesibili somuzi lokufohloza okukhulu kuzwakala emaqaqeni. 11 Khalani. lina elakhe endaweni yokuthengisela, ngoba bonke abathengisayo kabasekho, bonke abalinganisa isiliva baphelile. 12 Kuzakuthi ngalesosikhathi ngihlole iJerusalema ngezibane, ngitshaye bonke abantu abazithokozisayo abazithembayo, abathi enhliziyweni zabo: I Nkosi kayiyikwenza lutho. 13 Impahla yabo izaphangwa, lezindlu zabo zidilizwe. Loba besakha izindlu, kabayikuhlala kuzo, loba belima izivini, kabayikunatha iwayini lazo.

14 Usuku olukhulu lwe Nkosi selusondele, luyeza ngokuphangisa; usuku lwe Nkosi lulobuhlungu, iqhawe liyakhala ngokubabayo kulo. 15 Lolosuku lusuku lolaka, usuku lokuhlupheka losizi, usuku lokuchitheka lokubhidlika, usuku lomnyama, lolwamayezi, lomnyama onzima, 16 usuku lokutshaya uphondo lokuhlaba umkhosi emizini ebiyelwe ngemithangala lezinqabeni eziphakemeyo. 17 Ngizakwehlisela abantu usizi ukuze bahambe njengeziphofu, ngoba bonile e Nkosini; igazi labo lizachithwa njengothuli; lenyama yabo njengobulongwe. 18 Isiliva sabo legolide labo kakuyikuba lamandla okubakhulula ngosuku lolaka lwe Nkosi. Umhlaba wonke uzaqedwa ngumlilo wolaka lwayo lobukhwele bayo; ngoba izaqeda, yebo izabajuma ibaqede bonke abakhileyo elizweni.

Copyright information for Ndebele