Zephaniah 2

Ukugwetshwa kwezizwe

Buthana, yebo buthana, wena sizwe esingelanhloni, ungakadudulwa njengamakhoba aphephukayo, ungakehlelwa yintukuthelo eyesabekayo ye Nkosi, ungakafikelwa lusuku lolaka lwe Nkosi. Dingani i Nkosi, lina lonke abathobekileyo bomhlaba abenza imilayo yayo, dingani ukulunga, lidinge ukuthobeka; mhlawumbe lingavikelwa ngosuku lolaka lwe Nkosi.

Ngoba iGaza lizatshiywa, leAshikeloni lizakuba lunxiwa, labantu beAshidodi bazaxotshwa emini, leEkhironi lidilizwe. Maye kwabakhileyo ekhunjini lolwandle, lina sizwe samaKerethi! Ilizwi le Nkosi lingawe, Khanani, lizwe lamaFilisti; ngizalichitha kuze kungabi khona ohlala khona. Wena khumbi lolwandle, uzakuba ngamadlelo, ube yizihotsha zabelusi lezibaya zezimvu. ukhumbi uzakuba ngelabaseleyo endlini kaJuda belusele kibo, endlini zeAshikeloni bazalala khona kusihlwa. Ngoba i Nkosi uNkulunkulu wabo izabahambela, ibenzele inhlanhla.

Ngizwile ukukloloda kukaMowabi lokuthuka kwamaArnoni, ukuthi babaklolodela njani abantu bami, bezincoma ngelizwe labo. Ngifunga impilo yami, kutsho i Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ngithi: UMowabi uzakuba njengeSodoma, lamaAmoni abe njengeGomora, ilizwe lezimbabazane lemigodi yetswayi elachitheka kokuphela. Abaseleyo ebantwini bami bazabaphanga, labasilileyo esizweni sami babathumbe. 10 Lokhu kuzakuba ngumvuzo wokuziphakamisa kwabo, ngoba bakloloda, bazikhukhumeza ngabantu be Nkosi yamabandla. 11 I Nkosi izakwenza okwesabekayo kibo; ngoba izabaqeda bonke onkulunkulu bomhlaba, akhuleke kuyo wonke amazwe ezizwe, wonke umuntu esendaweni yakibo.

12 Lani futhi, maEtiyopiya, lizabulawa ngenkemba yami. 13 Izaphakamisela isandla sayo ngenyakatho, ichithe iAsiriya, yenze iNineve ukuthi ibe lunxiwa, lome njengenkangala. 14 Imihlambi izalala phakathi kwalo, lazo zonke inyamazana zeganga, ingabuzane lodwayi kulale ebusuku ezinsikeni zalo, kukhale isidlova ewindini, lewabayi likhale emnyango. 15 Yiwo lumuzi owajabula, owawulondolozekile, owawusithi: Mina ngikhona; kakho futhi omunye. Yeka ukuchitheka kwawo! Usuyindawo yokubuthanela inyamazana; bonke abadlula kiwo bayancifa, bawukhombe ngengqindi.

Copyright information for Ndebele