Zephaniah 2

Ukugwetshwa kwezizwe

1 Buthana, yebo buthana, wena sizwe esingelanhloni, 2ungakadudulwa njengamakhoba aphephukayo, ungakehlelwa yintukuthelo eyesabekayo ye Nkosi, ungakafikelwa lusuku lolaka lwe Nkosi. 3Dingani i Nkosi, lina lonke abathobekileyo bomhlaba abenza imilayo yayo, dingani ukulunga, lidinge ukuthobeka; mhlawumbe lingavikelwa ngosuku lolaka lwe Nkosi.

4Ngoba iGaza lizatshiywa, leAshikeloni lizakuba lunxiwa, labantu beAshidodi bazaxotshwa emini, leEkhironi lidilizwe. 5Maye kwabakhileyo ekhunjini lolwandle, lina sizwe samaKerethi! Ilizwi le Nkosi lingawe, Khanani, lizwe lamaFilisti; ngizalichitha kuze kungabi khona ohlala khona. 6Wena khumbi lolwandle, uzakuba ngamadlelo, ube yizihotsha zabelusi lezibaya zezimvu. 7ukhumbi uzakuba ngelabaseleyo endlini kaJuda belusele kibo, endlini zeAshikeloni bazalala khona kusihlwa. Ngoba i Nkosi uNkulunkulu wabo izabahambela, ibenzele inhlanhla.

8Ngizwile ukukloloda kukaMowabi lokuthuka kwamaArnoni, ukuthi babaklolodela njani abantu bami, bezincoma ngelizwe labo. 9Ngifunga impilo yami, kutsho i Nkosi yamabandla, uNkulunkulu kaIsrayeli, ngithi: UMowabi uzakuba njengeSodoma, lamaAmoni abe njengeGomora, ilizwe lezimbabazane lemigodi yetswayi elachitheka kokuphela. Abaseleyo ebantwini bami bazabaphanga, labasilileyo esizweni sami babathumbe. 10Lokhu kuzakuba ngumvuzo wokuziphakamisa kwabo, ngoba bakloloda, bazikhukhumeza ngabantu be Nkosi yamabandla. 11I Nkosi izakwenza okwesabekayo kibo; ngoba izabaqeda bonke onkulunkulu bomhlaba, akhuleke kuyo wonke amazwe ezizwe, wonke umuntu esendaweni yakibo.

12Lani futhi, maEtiyopiya, lizabulawa ngenkemba yami. 13Izaphakamisela isandla sayo ngenyakatho, ichithe iAsiriya, yenze iNineve ukuthi ibe lunxiwa, lome njengenkangala. 14Imihlambi izalala phakathi kwalo, lazo zonke inyamazana zeganga, ingabuzane lodwayi kulale ebusuku ezinsikeni zalo, kukhale isidlova ewindini, lewabayi likhale emnyango. 15Yiwo lumuzi owajabula, owawulondolozekile, owawusithi: Mina ngikhona; kakho futhi omunye. Yeka ukuchitheka kwawo! Usuyindawo yokubuthanela inyamazana; bonke abadlula kiwo bayancifa, bawukhombe ngengqindi.

Copyright information for Ndebele