Zephaniah 3

Isono seJerusalema lokukhululwa kwayo

1 Maye kuwo umuzi oxhwalileyo ongcolileyo, ocindezelayo! 2Kawulaleli lizwi, kawemukeli kulaywa, kawuthembeli e Nkosini, kawusondeli kuNkulunkulu wawo. 3Iziphathamandla zawo zinjengezilwane ezibhongayo; labahluleli bawo banjengezimpisi eziyizihwaba ezingatshiyi lutho kuze kuse. 4Abaprofethi bawo kabananzeleli, bayakhohlisa; abapristi bawo bangcolisa okungcwele, bephule umthetho. 5I Nkosi iphakathi kwawo ilungile, kayenzi okubi; insuku zonke ekuseni iletha ilungelo layo ekukhanyeni, futhi kayiphuthi; kodwa omubi kalanhloni.

6Ngizichithile izizwe, lenqaba zazo zidilikile; ngidilizile imigwaqo yazo ukuze kungahambi muntu ngayo; imizi yazo yenziwe yaba ngamanxiwa, kakusekho loyedwa ohlala kiyo. 7Ngathi: isibili umuzi uzangesaba, wemukele ukulaywa; kawuyikukhohlwa ukulaya kwami konke. Kodwa bavuke ngovivi bekhuthalela ngamandla ukwenza okungalunganga.

8Ngakho-ke ngilindela, itsho i Nkosi, kuze kube lusuku engizavuka ngalo ngahlulele izizwe. Ngoba isinqumo sami siyikubuthelela izizwe, ngiqoqe imibuso, ngithululele phezu kwayo intukuthelo yami, konke ukuvutha kolaka lwami; ngoba ngomlilo wolaka lwami lobukhwele bami wonke umhlaba uzaqotshulwa. 9Ngalesosikhathi ngizanika abantu ukukhuluma okuhlambulukileyo, ukuthi bonke bakhuleke ebizweni lami, bangikhonze nganhliziyonye. 10Kusukela phetsheya kwemifula yeEtiyopiya abacela kimi phakathi kwabahlakazekileyo bami bazaletha umnikelo.

11Ngalolosuku lina bantu bami, kaliyikuyangeka ngenxa yezenzo eliphambuka ngazo kimi, ngoba ngizakhupha phakathi kwenu labo abazikhukhumezayo; kalisayikuziphakamisa entabeni yami engcwele. 12Ngoba ngizatshiya phakathi kwenu abantu abazithobileyo labathulayo. Bazathemba ebizweni lami 13abaseleyo koIsrayeli; kabayikwenza okubi, kabayikukhuluma amanga, kakuyikuphuma emlonyeni wabo amazwi akhohlisayo. Ngoba bazakweluka balale phansi, kungabi khona obethusayo. 14Hlabela kakhulu, wena Ziyoni, umemeze, Israyeli. Thokoza, uthabe ngenhliziyo yakho yonke, wena Jerusalema. 15I Nkosi isusile izigwebo zakho, izixotshile izitha zakho. UMbusi kaIsrayeli, i Nkosi, uphakathi kwakho; kawuyikwesaba okubi. 16Ngalolosuku kuzakuthiwa eJerusalema: Ungesabi, wena Ziyoni; kazingadinwa izandla zakho. 17I Nkosi uNkulunkulu wakho iphakathi kwakho, injengeqhawe elinqobayo; izajabula ngawe ngentokozo, ikuvuselele ngothando lwayo, ithabe ngawe ngokuhlabelela.

18Njengasosukwini lomkhosi omisiweyo. Ngizasusa inhlupheko zakho ukuze ungathwali ihlazo. 19Khangela, ngalesosikhathi ngizakuba lokwenza labo bonke abakucindezelayo; ngizasiza bonke abaqhulayo, ngibuthe abaxotshiweyo, ngiphendule ihlazo labo libe yingoma yokudumisa lodumo emhlabeni wonke. 20Ngalesosikhathi ngizaliletha ekhaya esikhathini sokulibutha, kwami. Ngizalenza ukuthi libe lodumo, libongwe phakathi kwabantu bonke bomhlaba lapho sengibuyisa inhlanhla yenu futhi, kutsho i Nkosi.

Copyright information for Ndebele