1 Chronicles 24

Migawanyo Ya Makuhani

1Hii ndiyo migawanyo ya wana wa Aroni:

Aroni alikuwa na wana wanne: Nadabu, Abihu, Eleazari na Ithamari.
2Nadabu na Abihu walikufa kabla ya baba yao, nao hawakuwa na wana, kwa hiyo ndugu zao Eleazari na Ithamari wakahudumu kama makuhani. 3Akisaidiwa na Sadoki mwana wa Eleazari na Ahimeleki mwana wa Ithamari, Daudi aliwapanga wazao wa Aroni katika migawanyo kufuatana na wajibu wa huduma zao. 4Idadi kubwa ya viongozi walipatikana miongoni mwa wazao wa Eleazari, kuliko miongoni mwa wazao wa Ithamari, nao waligawanywa kwa uwiano: Viongozi kumi na sita kutoka katika jamaa ya wazao wa Eleazari na viongozi wanane kutoka katika jamaa ya wazao wa Ithamari. 5Waliwagawanya bila upendeleo kwa kupiga kura, kwa kuwa kulikuwa na maafisa wa mahali patakatifu na maafisa wa Mungu, miongoni mwa wazao wa Eleazari na Ithamari.

6Mwandishi Shemeia mwana wa Nethaneli, Mlawi, aliorodhesha majina yao mbele ya Mfalme Daudi na maafisa: Kuhani Sadoki, Ahimeleki mwana wa Abiathari na viongozi wa jamaa za makuhani na za Walawi, jamaa moja ikitoka upande wa Eleazari na nyingine upande wa Ithamari. 7

  • Kura ya kwanza ilimwangukia Yehoiaribu,
  • ya pili Yedaya,
8ya tatu Harimu, ya nne Seorimu, 9ya tano Malkiya, ya sita Miyamini, 10ya saba Hakosi, ya nane Abiya, 11ya tisa Yeshua, ya kumi Shekania, 12ya kumi na moja Eliyashibu, ya kumi na mbili Yakimu, 13ya kumi na tatu Hupa, ya kumi na nne Yeshebeabu, 14ya kumi na tano Bilga, ya kumi na sita Imeri, 15ya kumi na saba Hezeri, ya kumi na nane Hapisesi, 16ya kumi na tisa Pethahia, ya ishirini Yehezkeli, 17ya ishirini na moja Yakini, ya ishirini na mbili Gamuli, 18ya ishirini na tatu Delaya, ya ishirini na nne Maazia. 19Huu ulikuwa ndio utaratibu wao uliokubalika wa kuhudumu walipoingia katika Hekalu la BWANA kulingana na masharti waliyoelekezwa na Aroni baba yao, kama BWANA, Mungu wa Israeli, alivyokuwa amemwamuru.

Walawi Waliobaki

20Kuhusu wazao waliobaki wa Lawi:
  • Kutoka kwa wana wa Amramu: alikuwa Shubaeli;
  • kutoka kwa wana wa Shubaeli: alikuwa Yedeia.
21Kwa wa Rehabia, kutoka kwa wanawe: Ishia alikuwa wa kwanza. 22Kutoka kwa Waishari: alikuwa Shelomithi, kutoka kwa wana wa Shelomithi: alikuwa Yahathi. 23Wana wa Hebroni: Yeria alikuwa mkuu, Amaria wa pili, Yahazieli wa tatu, na Yekameamu wa nne. 24Mwana wa Uzieli: alikuwa Mika; kutoka kwa wana wa Mika: alikuwa Shamiri. 25Ndugu yake Mika: alikuwa Ishia; na kutoka kwa wana wa Ishia: alikuwa Zekaria. 26Wana wa Merari: walikuwa Mahli na Mushi. Mwana wa Yaazia: alikuwa Beno. 27Wana wa Merari: kutoka kwa Yaazia: ni Beno, Shohamu, Zakuri na Ibri. 28Kutoka kwa Mahli: alikuwa Eleazari, ambaye hakuwa na wana. 29Kutoka kwa Kishi: mwana wa Kishi: alikuwa Yerameeli. 30Nao wana wa Mushi: walikuwa Mahli, Ederi na Yerimothi. Hawa walikuwa Walawi kulingana na jamaa zao. 31Pia walipiga kura kama vile ndugu zao wazao wa Aroni walivyofanya, mbele ya Mfalme Daudi, Sadoki, Ahimeleki na mbele ya viongozi wa jamaa ya makuhani na ya Walawi. Jamaa za ndugu wakubwa zilitendewa sawasawa na zile za ndugu wadogo.

Copyright information for Neno