1 Chronicles 29

Matoleo Kwa Ajili Ya Ujenzi Wa Hekalu

Ndipo Mfalme Daudi akaliambia kusanyiko lote, “Mwanangu Solomoni, yeye ambaye Mungu amemchagua, ni kijana mdogo na asiye na uzoefu. Kazi hii ni kubwa, kwa sababu Hekalu hili la fahari si kwa ajili ya mwanadamu bali ni kwa ajili ya BWANA. Kwa uwezo wangu wote nimetoa kwa ajili ya Hekalu la Mungu wangu, dhahabu kwa kazi za dhahabu, fedha kwa ajili ya fedha, shaba kwa kazi za shaba, chuma kwa kazi za chuma na miti kwa kazi za miti, vivyo hivyo vito vya shohamu kwa ajili ya kutia kwenye vijalizo, almasi, mawe ya rangi mbalimbali, aina zote za mawe ya thamani, marmar, yote haya kwa wingi mno. Zaidi ya hayo, kwa kujitolea kwangu kwa ajili ya Hekalu la Mungu wangu sasa ninatoa hazina zangu mwenyewe za dhahabu na fedha kwa ajili ya Hekalu la Mungu wangu, kwa uwezo na zaidi ya uwezo wangu nimetoa kwa ajili ya Hekalu hili takatifu: talanta 3,000
29.4 Talanta 3,000 za dhahabu sawa na tani 110
za dhahabu (dhahabu ya Ofiri) na talanta 7,000
29.4 Talanta 7,000 za fedha ni sawa na tani 260
za fedha safi iliyosafishwa, kwa ajili ya kufunika kuta za Hekalu,
kwa kazi ya dhahabu na kazi ya fedha na kwa kazi yote itakayofanywa na mafundi. Basi, ni nani anayependa kujitoa kwa BWANA leo?”

Ndipo viongozi wa jamaa, maafisa wa kabila za Israeli, majemadari wa maelfu na majemadari wa mamia, pamoja na maafisa waliokuwa wasimamizi wa kazi za mfalme wakatoa kwa hiari yao.

Wakatoa kwa ajili ya kazi ya Hekalu la Mungu talanta 5,000
29.7 Talanta 5,000 za dhahabu ni sawa na tani 190
na darkoni 10,000
29.7 Darkoni 10,000 za dhahabu ni sawa na kilo 84
za dhahabu, talanta 10,000
29.7 Talanta 10,000 za fedha ni sawa na tani 375
za fedha, talanta 18,000
29.7 Talanta 18,000 za shaba ni sawa na tani 675
za shaba na talanta 100,000
29.7 Talanta 100,000 za chuma ni sawa na tani 3,750
za chuma.
Kila mmoja aliyekuwa na vito vya thamani akavitoa katika hazina ya Hekalu la BWANA chini ya uangalizi wa Yehieli Mgerishoni. Watu wakafurahi kwa sababu ya itikio la hiari la viongozi wao, kwa kuwa walikuwa wametoa kwa hiari na kwa moyo wote kwa BWANA. Mfalme Daudi pia akafurahi sana.

Maombi Ya Daudi

10 Daudi akamhimidi BWANA mbele ya kusanyiko lote, akisema: “Uhimidiwe wewe, Ee BWANA,
Mungu wa Israeli baba yetu,
tangu milele hata milele.
11 Ukuu na uweza, ni vyako, Ee BWANA,
na utukufu na enzi na uzuri,
kwa kuwa kila kilichoko mbinguni na duniani
ni chako wewe.
Ee BWANA, ufalme ni wako,
umetukuzwa kuwa mkuu juu ya yote.
12 Utajiri na heshima vyatoka kwako,
wewe ndiwe utawalaye vitu vyote.
Mikononi mwako kuna nguvu na uweza
kuinua na kuwapa wote nguvu,
13 Sasa, Mungu wetu, tunakushukuru
na kulisifu Jina lako tukufu.14 “Lakini mimi ni nani, nao watu wangu ni nani, hata tuweze kukutolea kwa ukarimu namna hii? Vitu vyote vyatoka kwako, nasi tumekutolea tu vile vitokavyo mkononi mwako. 15 Sisi ni wageni na wapitaji machoni pako, kama walivyokuwa baba zetu wote. Siku zetu duniani ni kama kivuli, bila tumaini. 16 Ee BWANA Mungu wetu, kwa wingi wote huu ambao tumekutolea kwa kujenga Hekalu kwa ajili ya Jina lako Takatifu, vimetoka mkononi mwako, navyo vyote ni mali yako. 17 Ninajua, Mungu wangu, kwamba wewe huujaribu moyo na unapendezwa na unyofu. Vitu hivi vyote nimetoa kwa hiari na kwa moyo mnyofu. Nami sasa nimeona kwa furaha jinsi watu wako walioko hapa kwa hiari yao walivyokutolea wewe. 18 Ee BWANA, Mungu wa baba zetu Abrahamu, Isaki na Israeli, weka shauku hii ndani ya mioyo ya watu wako daima na uifanye mioyo yao iwe na uaminifu kwako. 19 Nawe umpe mwanangu Solomoni kujitolea kwako kwa moyo wote ili kuzishika amri zako, masharti yako, maagizo yako na kufanya kila kitu ili kujenga Hekalu hili la fahari ambalo kwa ajili yake nimetoa,”

20 Ndipo Daudi akaliambia kusanyiko lote, “Mhimidini BWANA Mungu wenu.” Hivyo wote wakamhimidi BWANA, Mungu wa baba zao, wakasujudu na kuanguka kifudifudi mbele za BWANA na mfalme.

Solomoni Akubalika Kuwa Mfalme

21 Siku ya pili yake wakamtolea BWANA dhabihu na sadaka za kuteketezwa: mafahali 1,000, kondoo waume 1,000 na wana-kondoo waume 1,000, pamoja na sadaka za kinywaji na sadaka nyingine nyingi sana kwa ajili ya Israeli. 22 Wakala na kunywa kwa furaha kubwa mbele za BWANA siku ile.

Wakamtawaza Solomoni mwana wa Daudi mara ya pili kuwa mfalme, wakamtia mafuta kwa ajili ya BWANA ili awe mfalme na Sadoki kuwa kuhani.
23 Solomoni akaketi kwenye kiti cha enzi cha BWANA kuwa mfalme mahali pa Daudi baba yake. Akafanikiwa sana na Israeli wote wakamtii. 24 Maafisa wote na mashujaa, pamoja na wana wote wa Daudi, wakaahidi kumtii Mfalme Solomoni.

25 BWANA akamtukuza sana Solomoni mbele ya Israeli wote na kumvika fahari ya kifalme ambayo hakuna mfalme ye yote wa Israeli kabla yake aliwahi kuwa nayo.

Muhtasari Wa Utawala Wa Daudi

26 Daudi mwana wa Yese alikuwa mfalme wa Israeli yote. 27 Alitawala Israeli kwa miaka arobaini, kwa miaka saba alitawala huko Hebroni na kwa miaka thelathini na mitatu alitawala huko Yerusalemu.

28 Daudi akafa akiwa mzee mwenye umri mwema, akiwa ameshiba siku, utajiri na heshima. Naye Solomoni mwanawe akaingia mahali pake kuwa mfalme.

29 Kuhusu matukio ya utawala wa Mfalme Daudi, kuanzia mwanzo hadi mwisho, yameandikwa katika kumbukumbu za mwonaji Samweli, na kumbukumbu za nabii Nathani na kumbukumbu za mwonaji Gadi, 30 pamoja na habari zote za utawala wake, nguvu zake na matukio yaliyompata yeye, na Israeli, na falme za nchi nyingine zote.

Copyright information for Neno