Amos 6

Ole Kwa Wanaoridhika

Ole wenu ninyi mnaostarehe na kuridhika katika Sayuni,
na ninyi mnaojisikia salama
juu ya Mlima Samaria,
ninyi watu mashuhuri wa taifa lililoendelea kuliko mataifa mengine,
ambao watu wa Israeli wanawategemea!
Nendeni Kalne mkaone kutoka huko;
mwende hadi Hamathi iliyo kuu,
kisha mshuke hadi Gathi ya Wafilisti.
Je, wao ni bora kuliko falme zenu mbili?
Je, nchi yao ni kubwa kuliko yenu?
Mnaiweka mbali siku iliyo mbaya
na kuleta karibu utawala wa kuogofya.
Ninyi mnalala juu ya vitanda
vilivyofunikwa kwa pembe za ndovu
na kujinyosha juu ya viti vya fahari.
Mnajilisha kwa wana-kondoo wazuri
na ndama walionenepeshwa.
Ninyi mnapiga vinubi kama Daudi
huku mkitunga nyimbo
za vinanda mbalimbali.
Mnakunywa mvinyo kwa bakuli zilizojazwa
na mnajipaka mafuta mazuri,
lakini hamhuzuniki kwa maangamizi ya Yosefu.
Kwa hiyo mtakuwa miongoni mwa watu wa kwanza
kwenda uhamishoni;
karamu zenu na kustarehe kutakoma.

BWANA Anachukia Kiburi Cha Israeli

BWANA Mwenyezi ameapa kwa nafsi yake mwenyewe: BWANA Mungu Mwenye Nguvu Zote asema: “Nachukia kiburi cha Yakobo,
nachukia ngome zake;
nitautoa mji wao na kila kitu
kilichomo ndani mwake.”Kama watu kumi watabaki katika nyumba moja, wao pia watakufa. 10 Kama jamaa ambaye atachoma miili akija ili kuitoa nje ya nyumba, na kumwuliza ye yote ambaye bado anajificha humo, “Je, yuko mtu ye yote pamoja nawe?” Naye akisema, “Hapana,” ndipo atakaposema, “Nyamaza kimya! Haturuhusiwi kutaja jina la BWANA.” 11 Kwa kuwa BWANA ameamuru,
naye atabomoa jumba kubwa vipande vipande
na nyumba ndogo vipande vidogo vidogo.
12 Je, farasi waweza kukimbia kwenye miamba mikali?
Je, aweza mtu kulima huko kwa maksai?
Lakini mmegeuza haki kuwa sumu
na matunda ya uadilifu kuwa uchungu,
13 ninyi mnaoshangilia kushindwa kwa Lo-Debari
na kusema, “Je, hatukuteka Karnaimu
kwa nguvu zetu wenyewe?”
14 Maana BWANA Mungu Mwenye Nguvu Zote asema,
“Nitainua taifa dhidi yenu,
Ee nyumba ya Israeli,
nalo litawatesa kuanzia Lebo-Hamathi
hadi Bonde la Araba.”


Copyright information for Neno