Isaiah 19

Unabii Kuhusu Misri

Neno kuhusu Misri: Tazama, BWANA amepanda juu ya wingu
liendalo kwa haraka naye anakuja Misri.
Sanamu za Misri zinatetemeka mbele yake,
nayo mioyo ya Wamisri inayeyuka ndani yao.
“Nitamchochea Mmisri dhidi ya Mmisri,
ndugu atapigana dhidi ya ndugu,
jirani dhidi ya jirani,
mji dhidi ya mji,
ufalme dhidi ya ufalme.
Wamisri watakufa moyo,
na nitaifanya mipango yao kuwa batili,
watatafuta ushauri kwa sanamu na kwa roho za waliokufa,
kwa wapiga ramli
na kwa wale waongeao na mizimu.
Nitawatia Wamisri
mikononi mwa bwana mkatili
na mfalme mkali atatawala juu yao,”
asema Bwana, BWANA Mwenye Nguvu Zote.
Maji ya mito yatakauka,
chini ya mto kutakauka kwa jua.
Mifereji itanuka;
vijito vya Misri vitapungua
na kukauka.
Mafunjo na nyasi vitanyauka,
pia mimea iliyoko kandokando ya Mto Nile,
kwenye mdomo wa mto unapomwaga maji baharini.
Kila shamba lililopandwa kando ya Mto Nile litakauka,
litapeperushwa na kutoweka kabisa.
Wavuvi watalia na kuomboleza,
wale wote watupao ndoano katika Mto Nile,
watadhoofika kwa majonzi.
Wale watu wafanyao kazi ya kitani kilichochambuliwa watakata tamaa,
wafumaji wa kitani safi watavunjika moyo.
10 Wafanyao kazi ya kufuma nguo watahuzunishwa,
nao vibarua wataugua moyoni.
11 Maafisa wa Soani ni wapumbavu kabisa,
washauri wa Farao wenye busara wanatoa ushauri wa kijinga.
Unawezaje kumwambia Farao,
“Mimi ni mmojawapo wa watu wenye hekima,
mwanafunzi wa wafalme wa zamani”?
12 Wako wapi sasa watu wako wenye hekima?
Wao wakuonyeshe na kukufahamisha
ni nini BWANA Mwenye Nguvu Zote
amepanga dhidi ya Misri.
13 Maafisa wa Soani wamekuwa wapumbavu,
viongozi wa Memfisi
19.13 Memfisi kwa Kiebrania ni Nofu
wamedanganyika,
walio mawe ya pembe ya taifa lake
wameipotosha Misri.
14 BWANA amewamwagia
roho ya kizunguzungu;
wanaifanya Misri iyumbeyumbe
katika yale yote inayoyafanya,
kama vile mlevi ayumbayumbavyo
katika kutapika kwake.
15 Misri haiwezi kufanya kitu cho chote,
cha kichwa wala cha mkia,
cha tawi la mtende wala cha unyasi.16 Katika siku ile Wamisri watakuwa kama wanawake. Watatetemeka kwa hofu mbele ya mkono wa BWANA Mwenye Nguvu Zote anaoinua dhidi yao. 17 Nayo nchi ya Yuda itawatia hofu Wamisri, kila mmoja atakayetajiwa Yuda ataingiwa na hofu, kwa sababu ya kile ambacho BWANA Mwenye Nguvu Zote anapanga dhidi yao.

18 Katika siku hiyo miji mitano ya Misri itazungumza lugha ya Kanaani na kuapa kumtii BWANA Mwenye Nguvu Zote. Mji mmojawapo utaitwa Mji wa Uharibifu
19:18 Yaani Heliopoli (Mji wa Jua)
.

19 Katika siku hiyo patakuwepo madhabahu ya BWANA katikati ya Misri na mnara wa kumbukumbu kwa BWANA kwenye mpaka wa Misri. 20 Itakuwa alama na ushahidi kwa ajili ya BWANA Mwenye Nguvu Zote katika nchi ya Misri. Watakapomlilia BWANA kwa sababu ya watesi wao, Mungu atawapelekea Mwokozi na mtetezi, naye atawaokoa. 21 Hivyo BWANA atajijulisha mwenyewe kwa Wamisri, nao katika siku hiyo watamkubali BWANA. Wataabudu kwa kumtolea dhabihu na sadaka za nafaka, watamwekea BWANA nadhiri na kuzitimiza. 22 BWANA ataipiga Misri kwa tauni, atawapiga na kuwaponya. Watamgeukia BWANA, naye atayasikia maombi yao na kuwaponya.

23 Katika siku hiyo kutakuwepo na njia kuu kutoka Misri hadi Ashuru. Waashuru watakwenda Misri na Wamisri watakwenda Ashuru. Wamisri na Waashuru wataabudu pamoja. 24 Katika siku hiyo Israeli itakuwa ya tatu, pamoja na Misri na Ashuru, nao watakuwa baraka kwa dunia. 25 BWANA Mwenye Nguvu Zote atawabariki, akisema, “Baraka iwe kwa Misri watu wangu, kwa Ashuru kazi ya mikono yangu na kwa Israeli urithi wangu.”

Copyright information for Neno