Jeremiah 10

Mungu Na Sanamu

Sikieni lile ambalo BWANA, anena nanyi Ee nyumba ya Israeli. Hili ndilo asemalo BWANA: “Usijifunze njia za mataifa
wala usitishwe na ishara katika anga,
ingawa mataifa yanatishwa nazo.
Kwa maana desturi za mataifa hazina maana,
wanakata mti kutoka msituni
na fundi anauchonga kwa patasi.
Wanaparemba kwa fedha na dhahabu,
wanakikaza kwa nyundo
na misumari ili kisitikisike.
Sanamu zao ni kama sanamu
iliyowekwa shambani kutishia ndege
kwenye shamba la matango,
nazo haziwezi kuongea; sharti zibebwe
kwa sababu haziwezi kutembea.
Usiziogope; haziwezi kudhuru
wala kutenda lo lote jema.”
Hakuna aliye kama wewe, Ee BWANA;
wewe ni mkuu,
jina lako ni lenye nguvu katika uweza.
Ni nani ambaye haimpasi kukuheshimu wewe,
Ee mfalme wa mataifa?
Hii ni stahili yako.
Miongoni mwa watu wote wenye hekima
katika mataifa na katika falme zao zote,
hakuna aliye kama wewe.
Wote hawana akili tena ni wapumbavu,
wanafundishwa na sanamu za miti
zisizofaa lo lote.
Huleta fedha iliyofuliwa kutoka Tarshishi
na dhahabu kutoka Ufazi.
Kile ambacho fundi na sonara wametengeneza
huvikwa mavazi ya rangi
ya samawi na urujuani:
vyote vikiwa vimetengenezwa
na mafundi stadi.
10 Lakini BWANA ni Mungu wa kweli,
yeye ndiye Mungu aliye hai,
Mfalme wa milele.
Akiwa amekasirika, dunia hutetemeka,
mataifa hayawezi kustahimili hasira yake.11 “Waambie hivi: ‘Miungu hii, ambayo haikuumba mbingu na dunia, itaangamia kutoka duniani na kutoka chini ya mbingu.’ ” 12 Lakini Mungu aliiumba dunia kwa uweza wake,
akaufanya ulimwengu kwa hekima yake
na kwa ufahamu wake akazitandaza mbingu.
13 Atoapo sauti yake, maji yaliyo katika mbingu hunguruma;
huyafanya mawingu yainuke
kutoka miisho ya dunia.
Hupeleka umeme wa radi pamoja na mvua
naye huleta upepo kutoka katika ghala zake.
14 Kila mmoja ni mjinga na hana maarifa,
kila sonara ameaibishwa na sanamu zake.
Vinyago vyake ni madanganyo,
wala havina pumzi ndani yake.
15 Havina maana, ni vitu vya mzaha tu,
hukumu yao itakapokuja, wataangamia.
16 Yeye aliye Fungu la Yakobo si kama hivi,
kwani ndiye Muumba wa vitu vyote,
pamoja na Israeli, kabila la urithi wake:
BWANA Mwenye Nguvu Zote ndilo jina lake.


Maangamizi Yajayo

17 Kusanyeni mali na vitu vyenu muondoke katika nchi hii,
enyi mnaoishi katika hali ya kuzingirwa na jeshi.
18 Kwa kuwa hili ndilo asemalo BWANA:
“Wakati huu, nitawatupa nje kwa nguvu
wote waishio katika nchi hii;
nitawataabisha ili waweze kutekwa.”
19 Ole wangu mimi kwa ajili ya kuumia kwangu!
Jeraha langu ni kubwa!
Lakini nilisema,
“Kweli hii ni adhabu yangu,
nami sharti nistahimili.”
20 Hema langu limeangamizwa;
kamba zake zote zimekatwa.
Wana wangu wametekwa
na hawapo tena;
hakuna hata mmoja aliyebaki
kulisimika hema langu
wala wa kusimamisha kibanda changu.
21 Wachungaji hawana akili
wala hawamulizi BWANA,
hivyo hawastawi
na kundi lao lote la kondoo
na mbuzi limetawanyika.
22 Sikilizeni! Taarifa inakuja:
ghasia kubwa kutoka nchi ya kaskazini!
Hii itafanya miji ya Yuda kuwa ukiwa,
makao ya mbweha.

Maombi Ya Yeremia

23 Ninajua, Ee BWANA, kwamba maisha ya mwanadamu
si yake mwenyewe;
hawezi kuziongoza hatua zake mwenyewe.
24 Unirudi, Ee BWANA,
lakini kwa kipimo cha haki:
si katika hasira yako,
usije ukaniangamiza.
25 Umwage ghadhabu yako juu ya mataifa
yale wasiokujua wewe,
juu ya mataifa yale wasioliitia jina lako.
Kwa kuwa wamemwangamiza Yakobo;
wamemwangamiza kabisa
na kuiharibu nchi yake.
Copyright information for Neno