Jeremiah 37

Yeremia Gerezani

Sedekia mwana wa Yosia akafanywa kuwa mfalme wa Yuda na Nebukadneza mfalme wa Babeli, akatawala mahali pa Yehoyakini
37.1 Yehoyakini ni jina jingine la Yekonia au Konia
mwana wa Yehoyakimu.
Lakini si Sedekia wala watumishi wake wala watu wa nchi waliosikiliza maneno ya BWANA aliyonena kupitia kwa nabii Yeremia.

Hata hivyo, Mfalme Sedekia, akamtuma Yehukali mwana wa Shelemia pamoja na kuhani Sefania mwana wa Maaseya kwa nabii Yeremia wakiwa na ujumbe huu: “Tafadhali utuombee kwa BWANA, Mungu wetu.”

Wakati huu Yeremia alikuwa huru kuingia na kutoka katikati ya watu, kwa sababu alikuwa bado hajatiwa gerezani. Jeshi la Farao lilikuwa limetoka Misri, nao Wakaldayo ambao walikuwa wameuzunguka Yerusalemu kwa majeshi waliposikia taarifa kuhusu jeshi hilo walijiondoa Yerusalemu.

Ndipo neno la BWANA likamjia nabii Yeremia kusema: “Hili ndilo asemalo BWANA, Mungu wa Israeli: Mwambie mfalme wa Yuda aliyekutuma uniulize mimi, ‘Jeshi la Farao lililotoka kuja kukusaidia litarudi katika nchi yake yenyewe, yaani Misri. Kisha Wakaldayo watarudi na kushambulia mji huu, watauteka na kuuchoma moto.’

“Hili ndilo BWANA asemalo: Msijidanganye wenyewe mkifikiri kwamba, ‘Hakika Wakaldayo watatuacha na kwenda zao.’ Hakika hawatawashambulia! 10 Hata kama mngelishinda jeshi lote la Wakaldayo linalowashambulia ninyi na wakawa ni watu waliojeruhiwa tu waliobaki kwenye mahema yao, wangetoka na kuuchoma mji huu moto.”

11 Baada ya jeshi la Wakaldayo kujiondoa kutoka Yerusalemu kwa sababu ya jeshi la Farao, 12 Yeremia akaanza kuondoka mjini ili kwenda kwenye nchi ya Benyamini ili akapate sehemu yake ya milki miongoni mwa watu huko. 13 Lakini alipofika kwenye Lango la Benyamini, mkuu wa walinzi, ambaye jina lake lilikuwa Iriya mwana wa Shelemia, mwana wa Hanania, akamkamata na kusema, “Wewe unakwenda kujiunga na Wakaldayo!”

14 Yeremia akasema, “Hiyo si kweli, mimi sijiungi na Wakaldayo.” Lakini Iriya hakumsikiliza; badala yake, akamkamata Yeremia na kumpeleka kwa maafisa. 15 Wakamkasirikia Yeremia, wakaruhusu apigwe na akafungwa katika nyumba ya Yonathani mwandishi waliyokuwa wameifanya gereza.

16 Yeremia akawekwa kwenye chumba kilichofukuliwa chini kilichojengwa kwa zege ndani ya gereza chini ya ngome, akakaa huko kwa muda mrefu. 17 Kisha Mfalme Sedekia akatuma aletwe katika jumba la kifalme, mahali alipomwuliza kwa siri, “Je, kuna neno lo lote kutoka kwa BWANA?”

Yeremia akajibu, “Ndiyo, utatiwa mikononi mwa mfalme wa Babeli.”

18 Kisha Yeremia akamwambia Mfalme Sedekia, “Nimefanya kosa gani dhidi yako na maafisa wako au watu hawa, hata ukanitia gerezani? 19 Wako wapi manabii wako waliokutabiria wakisema, ‘Mfalme wa Babeli hatakushambulia wewe wala nchi hii?’ 20 Lakini sasa, bwana wangu mfalme, tafadhali sikiliza. Niruhusu nilete maombi yangu mbele yako, usinirudishe kwenye nyumba ya Yonathani mwandishi nisije nikafa humo.”

21 Ndipo Mfalme Sedekia akatoa maagizo Yeremia awekwe katika ua wa walinzi na apewe mkate kutoka mitaa ya waokaji kila siku mpaka mikate yote katika mji itakapokwisha. Kwa hiyo Yeremia akabaki katika ua wa walinzi.

Copyright information for Neno