Job 14

“Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke
siku zake ni chache nazo zimejaa taabu.
Huchanua kama ua kisha hunyauka,
huwa kama kivuli kipitacho upesi, wala hadumu.
Je, unamwekea jicho lako mtu kama huyo?
Je, utamleta mbele yako katika hukumu?
Ni nani awezaye kutoa kitu safi kutoka katika kitu najisi?
Hakuna awezaye!
Siku za mwanadamu zimewekewa mpaka,
umekwisha kutangaza idadi ya miezi yake
na kuweka mpaka ambao hawezi kuuvuka.
Hivyo angalia mbali umwache,
hadi awe amekamilisha muda wake
kama mtu aliyeajiriwa.
“Kwa maana lipo tumaini kwa mti,
kama ukikatwa utachipuka tena,
nayo machipukizi yake mapya hayatakoma.
Mizizi yake yaweza kuchakaa ardhini
na kisiki chake kufa udongoni,
lakini kwa kupata dalili ya maji utachipua
na kutoa machipukizi kama mche.
10 Lakini mwanadamu hufa na huo ndio mwisho wake,
hutoa pumzi ya mwisho, naye hayuko tena!
11 Kama vile maji yatowekavyo katika bahari,
au mkondo wa mto ukaushwavyo na kuwa mkavu,
12 ndivyo mwanadamu alalavyo chini asiamke,
hadi mbingu zitakapokuwa hazipo tena;
wanadamu hawataamka au kuamshwa
kutoka kwenye usingizi wao.
13 “Laiti kama ungenificha kaburini
14.13 Kaburini hapa maana yake ni Kuzimu, kwa Kiebrania ni Sheol

na kunisitiri hadi hasira yako ipite!
Laiti ungeniwekea wakati
na kisha ukanikumbuka!
14 Je, kama mtu akifa, aweza kuishi tena?
Siku zote za kazi zangu ngumu
nitangojea kufanywa upya kwangu.
15 Utaniita nami nitakuitika;
utakionea shauku kiumbe ambacho mikono yako ilikiumba.
16 Hakika ndipo utakapozihesabu hatua zangu,
lakini hutazifuatia dhambi zangu.
17 Makosa yangu yatafungiwa kwa lakiri kwenye mfuko,
nawe utazifunika dhambi zangu.
18 “Lakini kama mlima umomonyokavyo na kufikichika
na kama vile mwamba uondolewavyo mahali pake,
19 kama maji yamalizavyo mawe
na mafuriko yachukuavyo udongo,
ndivyo unavyoharibu tegemeo la mwanadamu.
20 Humshinda mara moja kwa daima,
naye hutoweka, waibadilisha sura yake na kumwondoa.
21 Kama wanawe wakipewa heshima, yeye hafahamu;
kama wakidharauliwa, yeye haoni.
22 Yeye hasikii kingine isipokuwa maumivu ya mwili wake mwenyewe,
naye huomboleza kwa ajili yake mwenyewe.”
Copyright information for Neno