Job 26

Hotuba Ya Tisa Ya Ayubu

Ayubu Anajibu: Utukufu Wa Mungu Hauchunguziki

1Kisha Ayubu akajibu: 2“Tazama jinsi ulivyomsaidia mtu asiye na uwezo!
Jinsi ulivyouokoa mkono ulio dhaifu!
3Ni shauri gani ulilompa yeye asiye na hekima?
Nayo ni busara gani kubwa uliyoonyesha!
4Ni nani aliyekusaidia kutamka maneno hayo?
Nayo ni roho ya nani iliyosema
kutoka kinywani mwako?
5“Wafu wako katika maumivu makuu,
wale walio chini ya maji
na wale waishio ndani yake.
6Mauti
26.6 Yaani Kuzimu; kwa Kiebrania ni Abadon ambayo maana yake ni sawa na Sheol
iko wazi mbele za Mungu;
uharibifu haukufunikwa.
7Hutandaza anga la kaskazini mahali patupu,
naye huining'iniza dunia mahali pasipo na kitu.
8Huyafungia maji kwenye mawingu yake,
hata hivyo mawingu hayapasuki kwa uzito wake.
9Huufunika uso wa mwezi mpevu,
akitandaza mawingu juu yake.
10Amechora mstari wa upeo juu ya uso wa maji,
ameweka mpaka wa nuru na giza.
11Nguzo za mbingu nazo zatetemeka,
zinatishika anapozikemea.
12Kwa nguvu zake aliisukasuka bahari,
kwa hekima yake
alimkata Rahabu
26.12 Rahabu hapa ni fumbo la kumaanisha Lewiathani, mnyama mkubwa wa baharini mwenye magamba anayefanana na joka kubwa, mwenye umbo la kutisha, asiyeweza kuvuliwa
vipande vipande.
13Aliisafisha anga kwa pumzi yake,
kwa mkono wake alimchoma joka aendaye mbio.
14Haya ni mambo madogo tu katika matendo yake,
tazama jinsi ulivyo mdogo mnong'ono tunaousikia kumhusu!
Ni nani basi awezaye kuelewa
ngurumo za nguvu zake?”


Copyright information for Neno