Proverbs 29

Mtu anayeendelea kuwa na shingo ngumu baada ya maonyo mengi,
ataangamia ghafula, wala hapati dawa.
Wenye haki wanapostawi, watu hufurahi;
waovu watawalapo, watu hulia kwa huzuni.
Mtu apendaye hekima huleta furaha kwa baba yake,
bali aambatanaye na kahaba hutapanya mali yake.
Kwa haki mfalme huipa nchi uthabiti,
bali mfalme aliye na tamaa ya rushwa huiangamiza.
Ye yote amsifuye jirani yake isivyostahili,
anautandaza wavu kuitega miguu yake.
Mtu mbaya hutegwa na dhambi yake mwenyewe
bali mwenye haki huweza kuimba na kufurahi.
Mwenye haki hujali haki kwa ajili ya maskini,
bali mwovu hajishughulishi na hilo.
Wenye mzaha huuchochea mji,
bali watu wenye hekima hugeuzia mbali hasira.
Kama mwenye hekima akienda mahakamani na mpumbavu,
mpumbavu hukasirika na kudhihaki, wala hakuna amani.
10 Watu wamwagao damu humchukia mtu mwadilifu
na hutafuta kumwua mtu mnyofu.
11 Mpumbavu huonyesha hasira yake yote,
bali mwenye hekima hujizuia.
12 Kama mtawala akisikiliza uongo,
maafisa wake wote huwa waovu.
13 Mtu maskini na mtu anayeonea wanafanana kwa jambo hili:
BWANA hutia nuru macho yao wote wawili.
14 Kama mfalme akiwaamua maskini kwa haki,
kiti chake cha enzi kitakuwa thabiti siku zote.
15 Fimbo ya maonyo hutia hekima,
bali mtoto aliyeachiwa bila maonyo
humwaibisha mama yake.
16 Wakati waovu wanapostawi,
pia dhambi vivyo hivyo,
lakini wenye haki wataliona anguko lao.
17 Mrudi mwanao, naye atakupa amani,
atakufurahisha nafsi yako.
18 Mahali pasipo na maono, watu huangamia,
bali ana heri mtu yule aishikaye sheria.
19 Mtumishi hawezi kuonywa kwa maneno matupu,
ajapoelewa, hataitikia.
20 Je, unamwona mtu azungumzaye kwa haraka?
Kuna matumaini zaidi kwa mpumbavu kuliko yeye.
21 Kama mtu akimdekeza mtumishi wake tangu ujanani,
atamletea sikitiko mwishoni.
22 Mtu mwenye hasira huchochea ugomvi,
naye mtu mwenye hasira ya haraka
hutenda dhambi nyingi.
23 Kiburi cha mtu humshusha,
bali mtu mwenye roho ya unyenyekevu
hupata heshima.
24 Anayekubaliana na mwizi ni adui wa nafsi yake mwenyewe;
huapishwa lakini hathubutu kushuhudia.
25 Kuwaogopa watu huwa ni mtego,
bali ye yote amtumainiaye BWANA atakuwa salama.
26 Watu wengi hutafuta kusikilizwa na mtawala,
bali mtu hupata haki kutoka kwa BWANA.
27 Mwenye haki huwachukia sana wasio waaminifu;
waovu huwachukia sana wenye haki.
Copyright information for Neno