Proverbs 9

Makaribisho Ya Hekima Na Ya Upumbavu

Hekima amejenga nyumba yake,
amechonga nguzo zake saba.
Ameandaa nyama na kuchanganya divai yake;
pia ameandaa meza yake.
Amewatuma watumishi wake wa kike, naye huita
kutoka mahali pa juu sana pa mji.
Anawaambia wale wasio na maamuzi,
“Wote ambao ni wajinga na waje hapa!
Njoni, mle chakula changu
na mnywe divai niliyoichanganya.
Acheni njia zenu za ujinga nanyi mtaishi;
tembeeni katika njia ya ufahamu.
“Ye yote anayemkosoa mwenye mzaha
hukaribisha matukano,
ye yote anayekemea mtu mwovu
hupatwa na matusi.
Usimkemee mwenye mzaha la sivyo atakuchukia;
mkemee mwenye hekima naye atakupenda.
Mfundishe mtu mwenye hekima
naye atakuwa na hekima zaidi,
mfundishe mtu mwadilifu
naye atazidi kufundishika.
10 “Kumcha BWANA ni mwanzo wa hekima
na kumjua Mtakatifu ni ufahamu.
11 Kwa maana kwa msaada wangu
siku zako zitakuwa nyingi,
na miaka itaongezwa katika maisha yako.
12 Kama wewe una hekima, hekima yako itakupa tuzo;
kama wewe ni mtu wa mzaha,
wewe mwenyewe ndiwe utateseka.”
13 Mwanamke aitwaye Mpumbavu ana kelele;
hana adabu na hana maarifa.
14 Huketi kwenye mlango wa nyumba yake,
juu ya kiti katika mahali pa juu sana pa mji,
15 akiita wale wapitao karibu,
waendao moja kwa moja kwenye njia yao.
16 Anawaambia wale wasio na maamuzi,
“Wote ambao ni wajinga na waje hapa ndani!”
17 “Maji yaliyoibiwa ni matamu,
chakula kinacholiwa sirini ni kitamu!”
18 Lakini hawajui hata kidogo kuwa wafu wako humo,
kwamba wageni wake huyo mwanamke
wako katika vilindi vya kuzimu.
Copyright information for Neno