Psalms 40

Wimbo Wa Sifa

(Kwa Mwimbishaji: Zaburi Ya Daudi)

1Nilimngoja BWANA kwa saburi,
naye akaniinamia akasikia kilio changu.
2Akanipandisha kutoka shimo la uharibifu,
kutoka katika matope na utelezi;
akaiweka miguu yangu juu ya mwamba
na kunipa mahali imara pa kusimama.
3Akaweka wimbo mpya kinywani mwangu,
wimbo wa sifa kwa Mungu wetu.
Wengi wataona na kuogopa
na kuweka tumaini lao kwa BWANA.
4Heri mtu yule amfanyaye BWANA kuwa tumaini lake,
asiyewategemea wenye kiburi,
wale wenye kugeukia miungu ya uongo.
5Ee BWANA Mungu wangu,
umefanya mambo mengi ya ajabu.
Mambo uliyopanga kwa ajili yetu
hakuna awezaye kukuhesabia;
kama ningesema na kuyaelezea,
yangekuwa mengi mno kuyaelezea.
6Dhabihu na sadaka hukuvitaka,
lakini umefungua masikio yangu
40:6 Au: bali mwili uliniandalia
,
sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi
hukuzihitaji.
7Ndipo niliposema, “Mimi hapa, nimekuja:
imeandikwa kuhusu mimi katika gombo.
8Ee Mungu wangu,
natamani kufanya mapenzi yako;
sheria yako iko ndani ya moyo wangu.”
9Nimehubiri haki katika kusanyiko kubwa,
sikufunga mdomo wangu,
Ee BWANA, kama ujuavyo.
10Sikuficha haki yako moyoni mwangu;
ninasema juu ya uaminifu wako na wokovu wako.
Sikuficha upendo wako na kweli yako
mbele ya kusanyiko kubwa.
11Ee BWANA, usizuilie huruma zako,
upendo wako na kweli yako daima vinilinde.
12Kwa maana taabu zisizo na hesabu zimenizunguka,
dhambi zangu zimenikamata, hata nisiweze kuona.
Zimekuwa nyingi kuliko nywele za kichwa changu,
nao moyo unazimia ndani yangu.
13Ee BWANA, uwe radhi kuniokoa,
Ee BWANA, njoo hima unisaidie.
14Wote wanaotafuta kuuondoa uhai wangu
na waaibishwe na kufadhaishwa;
wote wanaotamani kuangamizwa kwangu
na warudishwe nyuma kwa aibu.
15Wale waniambiao, “Aha!”
wafadhaishwe na iwe aibu yao.
16Bali wote wakutafutao
washangilie na kukufurahia,
wale wapendao wokovu wako siku zote waseme,
“BWANA atukuzwe!”
17Lakini bado mimi ni maskini na mhitaji;
Bwana na anifikirie.
Wewe ni msaada wangu na Mwokozi wangu;
Ee Mungu wangu, usikawie.
Copyright information for Neno