Psalms 22

Kilio Cha Uchungu Na Wimbo Wa Sifa

(Kwa Mwimbishaji: Mtindo Wa Utenzi Wa Kulungu Wa Alfajiri)

Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha?
Kwa nini uko mbali hivyo kuniokoa?
Mbali hivyo na maneno ya kuugua kwangu?
Ee Mungu wangu, ninalia mchana, lakini hunijibu,
hata usiku, sinyamazi.
Hata hivyo umesimikwa katika kiti cha enzi kama Mtakatifu;
wewe ni sifa ya Israeli
22.3 Tafsiri zingine zinasema: uketiye juu ya sifa za Israeli
.
Katika wewe baba zetu waliweka tumaini lao,
walikutumaini nawe ukawaokoa.
Walikulilia wewe na ukawaokoa,
walikutegemea wewe nao hawakuaibika.
Mimi ni mnyoo wala si mwanadamu,
wanaume wamenibeza
na watu wamenidharau
Wote wanionao hunidhihaki,
hunivurumishia matusi,
wakitikisa vichwa vyao:
Husema, “Anamtegemea BWANA,
basi BWANA na amwokoe.
Amkomboe basi, kwa maana
anapendezwa naye.”
Hata hivyo ulinitoa tumboni,
ukanifanya nikutegemee
hata nilipokuwa ninanyonya
matiti ya mama yangu.
10 Nimekabidhiwa kwako tangu kuzaliwa,
toka tumboni mwa mama yangu
umekuwa Mungu wangu.
11 Usiwe mbali nami,
kwa maana shida iko karibu
na hakuna wa kunisaidia.
12 Mafahali wengi wamenizunguka,
mafahali wa Bashani wenye nguvu
wamenizingira.
13 Simba wangurumao wanaorarua mawindo
yao hupanua vinywa vyao dhidi yangu.
14 Nimemiminwa kama maji,
mifupa yangu yote imetoka katika viungo vyake.
Moyo wangu umegeuka kuwa nta,
umeyeyuka ndani yangu.
15 Nguvu zangu zimekauka kama kigae,
ulimi wangu umegandamana
na kaakaa la kinywa changu,
kwa sababu umenilaza
katika mavumbi ya kifo.
16 Mbwa wamenizunguka,
kundi la watu waovu limenizingira,
wametoboa mikono yangu na miguu yangu.
17 Naweza kuhesabu mifupa yangu yote,
watu wananikodolea macho na kunisimanga.
18 Wanagawana mavazi yangu wao kwa wao
na nguo zangu wanazipigia kura.
19 Lakini wewe, Ee BWANA,
usiwe mbali,
Ee Nguvu yangu,
uje haraka unisaidie.
20 Okoa maisha yangu na upanga,
uhai wangu wa thamani kutoka nguvu za mbwa.
21 Niokoe kutoka kinywani mwa simba,
niokoe kutoka pembe za mafahali mwitu.
22 Nitalitangaza jina lako kwa ndugu zangu,
katika kusanyiko nitakusifu wewe.
23 Ninyi ambao mnamcha BWANA msifuni!
Ninyi nyote wazao wote wa Yakobo,
mheshimuni yeye!
Mcheni yeye, ninyi
wazao wote wa Israeli!
24 Kwa maana hakupuuza wala kudharau
mateso ya aliyeonewa;
hakumficha uso wake
bali alisikiliza kilio chake ili amsaidie.
25 Kwako wewe hutoka kiini cha sifa zangu
katika kusanyiko kubwa,
nitatimiza nadhiri zangu mbele ya wale wakuchao wewe.
26 Maskini watakula na kushiba,
wale wamtafutao BWANA watamsifu,
mioyo yenu na iishi milele!
27 Miisho yote ya dunia itakumbuka
na kumgeukia BWANA,
nazo jamaa zote za mataifa
watasujudu mbele zake,
28 kwa maana ufalme ni wa BWANA
naye hutawala juu ya mataifa.
29 Matajiri wote wa dunia watasherehekea na kuabudu;
wote waendao mavumbini
watapiga magoti mbele yake,
wote ambao hawawezi
kudumisha uhai wao.
30 Wazao wa baadaye watamtumikia yeye;
vizazi vijavyo vitajulishwa habari za Bwana.
31 Watatangaza haki yake kwa watu
ambao hawajazaliwa bado,
kwa maana yeye ametenda hili.
Copyright information for Neno