Psalms 33

Ukuu Na Wema Wa Mungu

Mwimbieni BWANA kwa furaha, enyi wenye haki;
kusifu kunawapasa wanyofu wa moyo.
Msifuni BWANA kwa kinubi,
mwimbieni sifa kwa zeze la nyuzi kumi.
Mwimbieni wimbo mpya;
pigeni kwa ustadi,
pigeni kelele za furaha.
Maana neno la BWANA ni haki na kweli,
ni mwaminifu kwa yote atendayo.
Hupenda uadilifu na haki;
dunia imejaa upendo wake usiokoma.
Kwa neno la BWANA mbingu ziliumbwa,
jeshi lao la angani
kwa pumzi ya kinywa chake.
Ameyakusanya maji ya bahari
kama kwenye mtungi;
vilindi vya bahari
ameviweka katika ghala.
Dunia yote na imwogope BWANA,
watu wote wa dunia wamche.
Kwa maana Mungu alisema, na ikawa,
aliamuru na ikasimama imara.
10 BWANA huzuia mipango ya mataifa,
hupinga makusudi ya mataifa.
11 Lakini mipango ya BWANA
inasimama imara milele,
makusudi ya moyo wake kwa vizazi vyote.
12 Heri taifa ambalo BWANA ni Mungu wao,
watu ambao aliwachagua
kuwa urithi wake.
13 Kutoka mbinguni BWANA hutazama chini
na kuwaona wanadamu wote;
14 kutoka maskani mwake huwaangalia
wote wakaao duniani,
15 yeye ambaye huumba mioyo yao wote,
ambaye huangalia
kila kitu wanachokitenda.
16 Hakuna mfalme aokokaye
kwa ukubwa wa jeshi lake;
hakuna shujaa aokokaye
kwa wingi wa nguvu zake.
17 Farasi ni tumaini la bure kwa wokovu,
licha ya nguvu zake nyingi hawezi kuokoa.
18 Lakini macho ya BWANA yako kwa wale wamchao,
kwa wale ambao tumaini lao
ni katika upendo wake usio na kikomo,
19 ili awaokoe na mauti,
na kuwahifadhi wakati wa njaa.
20 Sisi tunamngojea BWANA kwa matumaini,
yeye ni msaada wetu na ngao yetu.
21 Katika yeye mioyo yetu hushangilia,
kwa maana tunalitumainia
jina lake takatifu.
22 Upendo wako usio na mwisho
ukae juu yetu, Ee BWANA,
kama vile tunavyoweka
tumaini letu kwako.
Copyright information for Neno