Psalms 48

Sayuni, Mji Wa Mungu

(Kwa Mwimbishaji: Zaburi Ya Wana Wa Kora)

BWANA ni mkuu na anayestahili kusifiwa sana,
katika mji wa Mungu wetu,
mlima wake mtakatifu.
Ni mzuri katika kuinuka kwake juu sana,
furaha ya dunia yote.
Kama vilele vya juu sana vya Safoni
48.2 Safoni inaweza ikawa na maana ya mlima mtakatifu au upande wa kaskazini
ni Mlima Sayuni,
mji wa Mfalme Mkuu.
Mungu yuko katika ngome zake;
amejionyesha mwenyewe kuwa ngome yake.
Wakati wafalme walipounganisha nguvu,
waliposonga mbele pamoja,
walimwona nao wakashangaa,
wakakimbia kwa hofu.
Kutetemeka kuliwashika huko,
maumivu kama ya mwanamke
mwenye utungu wa kuzaa.
Uliwaangamiza kama meli za Tarshishi
zilizovunjwa na upepo wa mashariki.
Kama tulivyokuwa tumesikia,
ndivyo tulivyoona
katika mji wa BWANA Mwenye Nguvu Zote,
katika mji wa Mungu wetu:
Mungu ataufanya uwe salama milele.
Ee Mungu, hekaluni mwako
tunatafakari upendo wako usiokoma.
10 Ee Mungu, kama jina lako lilivyo,
sifa zako zinafika hadi miisho ya dunia,
Mkono wako wa kuume umejazwa na haki.
11 Mlima Sayuni unashangilia,
vijiji vya Yuda vinafurahi
kwa sababu ya hukumu zako.
12 Tembeeni katika Sayuni,
uzungukeni mji,
hesabuni minara yake.
13 Yatafakarini vyema maboma yake,
angalieni ngome zake,
ili mpate kusimulia habari zake
kwa kizazi kijacho.
14 Kwa kuwa huyu Mungu ni Mungu wetu
milele na milele;
atakuwa kiongozi wetu hata mwisho.
Copyright information for Neno