Psalms 66

Kusifu Mungu Kwa Ajili Ya Wema Wake

(Kwa Mwimbishaji: Wimbo. Zaburi)

Mpigieni Mungu kelele za shangwe, dunia yote!
Imbeni utukufu wa jina lake;
mpeni sifa zake kwa utukufu!
Mwambieni Mungu, “Jinsi gani yalivyo ya kutisha matendo yako!
Uwezo wako ni mkuu mno kiasi kwamba
adui wananyenyekea mbele zako.
Dunia yote yakusujudia,
wanakuimbia wewe sifa,
wanaliimbia sifa jina lako.”
Njoni mwone yale Mungu aliyoyatenda,
mambo ya kutisha aliyoyatenda
miongoni mwa wanadamu!
Alifanya bahari kuwa nchi kavu,
wakapita kati ya maji kwa miguu,
njoni, tumshangilie.
Yeye hutawala kwa uwezo wake milele,
macho yake huangalia mataifa yote,
waasi na wasithubutu kujiinua dhidi yake.
Enyi mataifa, msifuni Mungu wetu,
sauti ya sifa yake na isikike,
ameyahifadhi maisha yetu
na kuizuia miguu yetu kuteleza.
10 Ee Mungu, wewe ulitujaribu,
ukatusafisha kama fedha.
11 Umetuingiza kwenye nyavu
na umetubebesha mizigo mizito
migongoni mwetu.
12 Uliwaruhusu watu watukalie vichwani,
tulipita kwenye moto na kwenye maji,
lakini ulituleta kwenye nchi
iliyojaa utajiri tele.
13 Nitakuja hekaluni mwako na sadaka za kuteketezwa
na kukutimizia nadhiri zangu:
14 nadhiri ambazo midomo yangu iliahidi
na nilizotamka kwa kinywa changu
nilipokuwa katika shida.
15 Nitakutolea dhabihu za wanyama wanono
na sadaka za kondoo waume,
nitakutolea mafahali na mbuzi.
16 Njoni msikilize ninyi nyote mnaomcha Mungu,
nami niwaambie aliyonitendea.
17 Nilimlilia kwa kinywa changu,
sifa zake zilikuwa katika ulimi wangu.
18 Kama ningekuwa nimeyaficha maovu moyoni mwangu,
Bwana asingekuwa amenisikiliza;
19 lakini hakika Mungu amenisikiliza
na amesikia sauti yangu katika maombi.
20 Sifa apewe Mungu,
ambaye hakulikataa ombi langu
wala kunizuilia upendo wake!
Copyright information for Neno