Psalms 68

Wimbo Wa Taifa Wa Shangwe Kwa Ushindi

(Kwa Mwimbishaji: Zaburi ya Daudi. Wimbo)

Mungu na ainuke, watesi wake na watawanyike,
adui zake na wakimbie mbele zake.
Kama vile moshi upeperushwavyo na upepo,
vivyo hivyo uwapeperushe mbali,
kama vile nta iyeyukavyo kwenye moto,
vivyo hivyo waovu na waangamie mbele za Mungu.
Bali wenye haki na wafurahi,
washangilie mbele za Mungu,
na wafurahi na kushangilia.
Mwimbieni Mungu, liimbieni sifa jina lake,
mwinueni juu yeye aendeshwaye juu ya mawingu,
jina lake ni BWANA,
furahini mbele zake.
Baba wa yatima, mtetezi wa wajane,
ni Mungu katika makao yake matakatifu.
Mungu huwaweka wapweke katika jamaa,
huwaongoza wafungwa wakiimba,
bali waasi huishi katika nchi kame.
Ee Mungu, ulipowatangulia watu wako,
ulipopita nyikani,
dunia ilitikisika,
mbingu zikanyesha mvua,
mbele za Mungu, Mungu wa Mlima Sinai,
mbele za Mungu, Mungu wa Israeli.
Ee Mungu, ulinyesha mvua nyingi
na kuiburudisha ardhi iliyokuwa imechoka.
10 Ee Mungu, watu wako waliishi huko,
kwa wingi wa utajiri wako
uliwapa maskini mahitaji yao.
11 Bwana alitangaza neno,
waliolitangaza neno hilo walikuwa kundi kubwa:
12 “Wafalme na majeshi walikimbia upesi,
watu waliobaki kambini waligawana nyara.
13 Hata ulalapo katikati ya mioto ya kambini,
mabawa ya njiwa wangu, yamefunikwa kwa fedha,
manyoya yake kwa dhahabu ing'aayo.”
14 Wakati Mwenyezi
68:14 Mwenyezi hapa ina maana ya Shaddai kwa Kiebrania
alipowatawanya wafalme katika nchi,
ilikuwa kama theluji iliyoanguka juu ya Salmoni.
15 Milima ya Bashani ni milima iliyotukuka,
milima ya Bashani ina vilele vilivyochongoka.
16 Enyi milima yenye vilele vilivyochongoka,
kwa nini mnakazia macho kwa wivu,
katika mlima Mungu anaochagua kutawala,
ambako BWANA mwenyewe ataishi milele?
17 Magari ya Mungu ni makumi ya maelfu,
na maelfu ya maelfu;
Bwana amekuja kutoka Sinai
kuja katika patakatifu pake.
18 Ulipopanda juu, uliteka mateka,
ukapokea vipawa kutoka kwa wanadamu,
hata kutoka kwa wale walioasi,
ili wewe, Ee BWANA, upate kuishi huko.
19 Sifa apewe Bwana, Mungu Mwokozi wetu,
ambaye siku kwa siku hutuchukulia mizigo yetu.
20 Mungu wetu ni Mungu aokoaye,
BWANA Mwenyezi hutuokoa na kifo.
21 Hakika Mungu ataponda vichwa vya adui zake,
vichwa vya hao waendao katika njia za dhambi.
22 Bwana alisema, “Nitawarudisha kutoka Bashani;
nitawarudisha kutoka vilindi vya bahari,
23 ili uweze kuchovya miguu yako katika damu ya adui zako,
huku ndimi za mbwa wako zikiwa na fungu lake.”
24 Ee Mungu, maandamano yako yameonekana,
maandamano ya Mungu wangu, Mfalme wangu,
yakielekea katika mahali patakatifu pake.
25 Mbele wako waimbaji, baada yao wapiga vinanda,
pamoja nao wako wanawali wakipiga matari.
26 Msifuni Mungu katika kusanyiko kubwa,
msifuni BWANA katika kusanyiko la Israeli.
27 Kuna kabila dogo la Benyamini, likiwaongoza,
wakifuatwa na kundi kubwa la watawala wa Yuda,
hatimaye watawala wa Zabuloni na Naftali.
28 Ee Mungu, amuru uwezo wako,
Ee Mungu tuonyeshe nguvu zako,
kama ulivyofanya hapo awali.
29 Kwa sababu ya Hekalu lako la Yerusalemu
wafalme watakuletea zawadi.
30 Mkemee mnyama aliyeko kwenye manyasi,
kundi la mafahali katikati ya ndama za mataifa.
Wakiwa wamenyenyekea na walete minara ya madini ya fedha.
Tawanya mataifa yapendayo vita.
31 Wajumbe watakuja kutoka Misri,
Kushi
68.31 Kushi hapa ina maana maeneo ya Nile ya juu, yaani Ethiopia
atajisalimisha kwa Mungu.
32 Mwimbieni Mungu, enyi falme za dunia,
mwimbieni Bwana sifa,
33 mwimbieni sifa yeye apandaye mbingu za kale zilizo juu,
yeye angurumaye kwa sauti kuu.
34 Tangazeni uwezo wa Mungu,
ambaye fahari yake iko juu ya Israeli,
ambaye uwezo wake uko katika anga.
35 Ee Mungu, wewe unatisha katika mahali patakatifu pako,
Mungu wa Israeli huwapa watu wake uwezo na nguvu.
Mungu Asifiwe!
Copyright information for Neno