Psalms 74

Maombi Kwa Ajili Ya Taifa Kuokolewa

(Utenzi Wa Asafu)

Ee Mungu, mbona umetukataa milele?
Mbona hasira yako inawaka na kutoka moshi
juu ya kondoo wa malisho yako?
Kumbuka watu uliowanunua zamani,
kabila la urithi wako, ambao uliwakomboa:
Mlima Sayuni, ambamo uliishi.
Geuza hatua zako kuelekea magofu haya ya kudumu,
uharibifu wote huu ambao adui ameuleta
katika mahali patakatifu.
Adui zako wamenguruma pale ulipokutana nasi,
wanaweka bendera zao kama alama.
Walifanya kama watu wanaotumia mashoka
kukata kichaka chote cha miti.
Walivunjavunja milango yote iliyonakishiwa
kwa mashoka na vishoka vyao.
Waliteketeza kabisa mahali patakatifu,
wakayanajisi makao ya Jina lako.
Walisema mioyoni mwao,
“Tutawaponda kabisa!”
Walichoma kila mahali ambapo Mungu
aliabudiwa katika nchi.
Hatukupewa ishara za miujiza;
hakuna manabii waliobaki,
hakuna ye yote kati yetu ajuaye
kwamba hali hii itachukua muda gani.
10 Ee Mungu, mtesi atakudhihaki mpaka lini?
Je, adui watalitukana jina lako milele?
11 Kwa nini unazuia mkono wako,
mkono wako wa kuume?
Uutoe kutoka katika makunjo ya vazi lako
na uwaangamize!
12 Lakini wewe, Ee Mungu,
ni mfalme wangu tangu zamani,
unaleta wokovu duniani.
13 Ni wewe uliyeigawanya bahari kwa uweza wako;
ulivunja vichwa vya wanyama wakubwa wa kutisha katika maji.
14 Ni wewe uliyeponda vichwa vya Lewiathani
74.14 Lewiathani ni mnyama mkubwa wa baharini mwenye magamba anayefanana na joka kubwa, mwenye umbo la kutisha, asiyeweza kuvuliwa

nawe ukamtoa kama chakula
cha viumbe vya jangwani.
15 Ni wewe uliyefungua chemchemi na vijito,
ulikausha mito ambayo ilikuwa ikitiririka daima.
16 Mchana ni wako, nao usiku ni wako pia,
uliweka jua na mwezi.
17 Ni wewe uliyeiweka mipaka yote ya dunia,
ulifanya kiangazi na masika.
18 Ee BWANA, kumbuka jinsi mtesi alivyokudhihaki,
jinsi watu wapumbavu walivyolitukana jina lako.
19 Usiukabidhi uhai wa njiwa wako
kwa wanyama wakali wa mwitu;
usisahau kabisa uhai wa watu wako
wanaoteseka milele.
20 Likumbuke agano lako,
maana mara kwa mara mambo ya jeuri
yamejaa katika sehemu za giza katika nchi.
21 Usiruhusu walioonewa warudi nyuma kwa aibu;
maskini na wahitaji na walisifu jina lako.
22 Inuka, Ee Mungu, ujitetee;
kumbuka jinsi wapumbavu
wanavyokudhihaki mchana kutwa.
23 Usipuuze makelele ya watesi wako,
ghasia za adui zako,
zinazoinuka mfululizo.
Copyright information for Neno