Psalms 82

Maombi Kwa Ajili Ya Kutaka Haki

(Zaburi Ya Asafu)

Mungu anaongoza kusanyiko kuu,
anatoa hukumu miongoni mwa “miungu”:
“Hata lini utaendelea kuwatetea wasio haki
na kuonyesha upendeleo kwa waovu?
Teteeni wanyonge na yatima,
tunzeni haki za maskini na walioonewa.
Mwokoeni mnyonge na mhitaji,
wakomboeni kutoka mkononi mwa mwovu.
“Hawajui lo lote, hawaelewi lo lote.
Wanatembea gizani,
misingi yote ya dunia imetikisika.
“Nilisema, ‘Ninyi ni “miungu”;
ninyi nyote ni wana wa Aliye Juu Sana.’
Lakini mtakufa kama wanadamu wa kawaida;
mtaanguka kama mtawala mwingine ye yote.”
Ee Mungu, inuka uihukumu nchi,
kwa kuwa mataifa yote ni urithi wako.
Copyright information for Neno