Psalms 96

Mungu Mfalme Mkuu

Mwimbieni BWANA wimbo mpya;
mwimbieni BWANA dunia yote.
Mwimbieni BWANA, lisifuni jina lake;
tangazeni wokovu wake siku baada ya siku.
Tangazeni utukufu wake katikati ya mataifa,
matendo yake ya ajabu
miongoni mwa mataifa yote.
Kwa kuwa BWANA ni mkuu mwenye kustahili kusifiwa kuliko wote;
yeye ni wa kuogopwa kuliko miungu yote.
Kwa maana miungu yote ya mataifa ni sanamu,
lakini BWANA aliziumba mbingu.
Fahari na enzi viko mbele yake;
nguvu na utukufu vimo patakatifu pake.
Mpeni BWANA, enyi jamaa za mataifa,
mpeni BWANA utukufu na nguvu.
Mpeni BWANA utukufu unaostahili jina lake;
leteni sadaka na mje katika nyua zake.
Mwabuduni BWANA katika uzuri wa utakatifu wake;
dunia yote na itetemeke mbele zake.
10 Katikati ya mataifa semeni, “BWANA anatawala.”
Ulimwengu ameuweka imara
hauwezi kusogezwa,
atawahukumu mataifa kwa uadilifu.
11 Mbingu na zishangilie, nchi na ifurahi;
bahari na ivume,
na vyote vilivyomo ndani yake;
12 mashamba na yashangilie,
pamoja na vyote vilivyomo ndani yake.
Kisha miti yote ya msituni itaimba kwa furaha,
13 vitaimba mbele za BWANA
kwa maana anakuja,
anakuja kuhukumu dunia.
Ataihukumu dunia kwa haki
na mataifa katika kweli yake.
Copyright information for Neno