1 Chronicles 1

Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Enok, Metusalah, Lamek, Noah, Sem, Kham og Jafet. Sønerne hans Jafet var Gomer og Magog og Madai og Javan og Tubal og Mesek og Tiras. Og sønerne hans Gomer var Askenaz og Difat og Togarma. Og sønerne hans Javan var Elisa og Tarsisa, Kittim og Rodanim. Sønerne hans Kham var Kusj og Misrajim, Put og Kana’an. Sønerne hans Kusj var Seba og Havila og Sabta og Raema og Sabteka; og sønerne hans Raema var Sjeba og Dedan. 10 Og Kusj fekk ein son som heitte Nimrod. Han var den fyrste som fekk stort velde på jordi. 11 Misrajim vart far til ludarane og anamarane og lehabarane og naftuharane 12 og patrusarane og kastuharane, dei som filistarane hev kome frå, og kaftorarane. 13 Og Kana’an vart far til Sidon - det var fyrste sonen hans - og til Het 14 og jebusitarne og amoritarne og girgasitarne 15 og hevitarne og arkitarne og sinitarne 16 og arvaditarne og semaritarne og hamatitarne. 17 Sønerne hans Sem var Elam og Assur og Arpaksad og Lud og Aram og Us og Hul og Geter og Mesek. 18 Og Arpaksad fekk sonen Salah, og Salah fekk sonen Eber. 19 Og Eber fekk tvo søner. Den eine heitte Peleg; for i hans dagar vart jordi utbytt millom folki. Og bror hans heitte Joktan. 20 Og Joktan vart far til Almodad og Salef og Hasarmavet og Jarah 21 og Hadoram og Uzal og Dikla 22 og Ebal og Abimael og Sjeba 23 og Ofir og Havila og Jobab; alle desse var sønerne hans Joktan. 24 Sem, Arpaksad, Salah, 25 Eber, Peleg, Re’u, 26 Serug, Nakor, Tarah, 27 Abram, det er Abraham. 28 Sønerne hans Abraham var Isak og Ismael. 29 Dette er ættetavla deira: Den eldste son hans Ismael var Nebajot, deretter Kedar og Adbe’el og Mibsam, 30 Misma og Duma, Massa, Hadad og Tema, 31 Jetur, Nafis og Kedma; dette var sønerne hans Ismael. 32 Og dei sønerne som Ketura, fylgjekona hans Abraham, åtte, var Zimran og Joksan og Medan og Midjan og Jisbak og Suah. Sønerne hans Joksan var Sjeba og Dedan. 33 Og sønerne hans Midjan var Efa og Efer og Hanok og Abida og Elda’a. Alle desse var sønerne hennar Ketura. 34 Og Abraham var far til Isak. Sønerne hans Isak var Esau og Israel. 35 Sønerne hans Esau var Elifaz, Re’uel og Je’us og Jaelam og Korah. 36 Sønerne hans Elifaz var Teman og Omar, Sefi og Gatam, Kenaz og Timna og Amalek. 37 Sønerne hans Re’uel var Nahat og Serah, Samma og Mizza. 38 Men sønerne hans Se’ir var Lotan og Sobal og Sibeon og Ana og Dison og Eser og Disan. 39 Og sønerne hans Lotan var Hori og Homam, og syster hans Lotan var Timna. 40 Sønerne hans Sobal var Aljan og Manahat og Ebal og Sefi og Onam; og sønerne hans Sibeon var Aja og Ana. 41 Son hans Ana var Dison, og sønerne hans Dison var Hamran og Esban og Jitran og Keran. 42 Sønerne hans Eser var Bilhan og Za’avan og Ja’akan; og sønerne hans Disan var Us og Aran. 43 Og dette er dei kongarne som rådde yver Edomlandet fyrr det rådde nokon konge yver Israels-folket: Bela, son åt Beor, og byen han sat i, heitte Dinhaba. 44 Og Bela døydde, og Jobab, son åt Zerah frå Bosra, vart konge i staden hans. 45 Og Jobab døydde, og Husam frå Temanitarlandet vart konge i staden hans. 46 Og Husam døydde, og Hadad, son åt Bedad, vart konge i staden hans; det var han som vann yver midjanitarne på Moabmoen. Og byen hans heitte Avit. 47 Og Hadad døydde, og Samla frå Masreka vart konge i staden hans. 48 Og Samla døydde, og Saul frå Rehobot uppmed åi vart konge i staden hans. 49 Og Saul døydde, og Ba’al-Hanan, son åt Akbor, vart konge i staden hans. 50 Og Ba’al-Hanan døydde, og Hadad vart konge i staden hans, og hans by heitte Pa’i; og kona hans heitte Mehetabel, dotter åt Matred, som var dotter åt Mezahab. 51 Og då Hadad var dåen, var desse jarlarne i Edom: Timna-jarlen, Alja-jarlen, Jetet-jarlen, 52 Åhålibama-jarlen, Ela-jarlen, Pinon-jarlen, 53 Kenaz-jarlen, Teman-jarlen, Mibsar-jarlen, 54 Magdiel-jarlen, Iram-jarlen. Det var jarlarne i Edom.
Copyright information for NorSMB