1 Chronicles 3

Dette var sønerne som David fekk då han var i Hebron: Amnon, den fyrste sonen hans, med Ahinoam frå Jizre’el; Daniel, den andre, med Abiga’il frå Karmel. Absalom, den tridje, son åt Ma’aka, som var dotter åt Talmai, konge i Gesur; Adonia, den fjorde, son åt Haggit; Safatja, den femte, med Abital; Jitream, den sette, med Egla, kona hans. Desse seks fekk han i Hebron; der rådde han i sju år og seks månader, og i tri og tretti år rådde han i Jerusalem. Og desse sønerne han fekk i Jerusalem: Simea og Sobab og Natan og Salomo, i alt fire, med Batsua Ammielsdotter, og Jibhar og Elisama og Elifelet, og Nogah og Nefeg og Jafia, Elisama og Eljada og Elifelet, ni i talet. Dette var alle sønerne hans David umfram sønerne han fekk med fylgjekonorne, og Tamar var syster deira. 10 Son åt Salomo var Rehabeam; hans son var Abia; hans son var Asa; hans son var Josafat; 11 hans son var Joram; hans son var Ahazja; hans son var Joas; 12 hans son var Amasja; hans son var Azarja; hans son var Jotam; 13 hans son var Ahaz; hans son var Hizkia; hans son var Manasse; 14 hans son var Amon; hans son var Josia. 15 Sønerne åt Josia var Johanan, den fyrste, Jojakim, den andre, Sidkia, den tridje, Sallum, den fjorde. 16 Sønerne åt Jojakim var: Hans son Jekonja; hans son Sidkia. 17 Sønerne åt den fengsla Jekonja var: Sealtiel, son hans, 18 og Malkiram og Pedaja og Senassar, Jekamja, Hosama og Nedabja. 19 Sønerne åt Pedaja var Zerubbabel og Sime’i; og sønerne hans Zerubbabel var Mesullam og Hananja - og Selomit var syster deira - 20 og dertil Hasuba, Ohel og Berekja, Hasadja og Jusab-Hesed, fem i alt. 21 Sønerne åt Hananja var Pelatja og Jesaja, og dertil sønerne åt Refaja, Arnan, Obadja og Sekanja. 22 Son åt Sekanja var Semaja; og sønerne hans Semaja var Hattus og Jigal og Bariah og Nearja og Safat, seks i talet. 23 Sønerne hans Nearja var Eljoenai og Hizkia og Azrikam, tri i alt. 24 Sønerne åt Eljoenai var Hodavja, Eljasib og Pelaja, og Akkub og Johanan og Delaja og Anani, sju i talet.
Copyright information for NorSMB