1 John 4

Mine kjære! tru ikkje på kvar ei ånd, men prøv ånderne, um dei er av Gud! for det er mange falske profetar gjengne ut i verdi. På det kjenner de Guds Ande: kvar ei ånd som sannar at Jesus Kristus er komen i kjøt, er av Gud; og kvar ei ånd som ikkje sannar at Jesus Kristus er komen i kjøt, er ikkje av Gud; og dette er åndi til Antikrist, som de hev høyrt um at ho kjem, og ho er alt no i verdi. Born, de er av Gud og hev sigra yver deim; for han som er i dykk, er større enn han som er i verdi. Dei er av verdi; difor talar dei av verdi, og verdi høyrer deim. Me er av Gud; den som kjenner Gud, høyrer oss; den som ikkje er av Gud, høyrer oss ikkje. På dette kjenner me sannings-åndi og villfarings-åndi. Mine kjære, lat oss elska kvarandre! for kjærleiken er av Gud, og kvar den som elskar, er fødd av Gud og kjenner Gud. Den som ikkje elskar, kjenner ikkje Gud; for Gud er kjærleik. I det er Guds kjærleik openberra millom oss, at Gud hev sendt son sin, den einborne, til verdi, so me skal liva ved honom. 10 I dette er kjærleiken, ikkje at me hev elska Gud, men at han hev elska oss og sendt son sin til soning for synderne våre. 11 Mine kjære! hev Gud elska oss soleis, so er me og skuldige til å elska kvarandre. 12 Ingen hev noko sinn set Gud; elskar me kvarandre, so vert Gud verande i oss, og kjærleiken til honom hev vorte fullkomen i oss. 13 På dette kjenner me at me er i honom og han i oss, at han hev gjeve oss av sin Ande. 14 Og me hev set og vitnar at Faderen hev sendt son sin til frelsar for verdi. 15 Den som sannar at Jesus er Guds Son, i honom vert Gud verande, og han i Gud. 16 Og me hev lært å kjenna og trutt på den kjærleiken Gud hev til oss. Gud er kjærleik, og den som vert verande i kjærleiken, vert verande i Gud, og Gud i honom. 17 I dette hev kjærleiken vorte fullkomen hjå oss, at me hev fritt mod på domedag; for liksom han er, so er me og i denne verdi. 18 Otte er ikkje i kjærleiken, men den fullkomne kjærleiken driv otten ut; for otten hev straffi i seg; men den som ottast, er ikkje fullkomen i kjærleiken. 19 Me elskar av di han elska oss fyrst. 20 Dersom nokon segjer: «Eg elskar Gud», og han hatar bror sin, han er ein ljugar; for den som ikkje elskar bror sin som han hev set, kor kann han elska Gud, som han ikkje hev set? 21 Og dette bodet hev me frå honom, at den som elskar Gud, han skal og elska bror sin.
Copyright information for NorSMB